Spørsmål: Jeg driver et enkeltpersonsforetak som gårdbruker, og har i 2020 gått til anskaffelse av noen nye driftsmidler, herunder en ny traktor. Jeg er kjent med at det har kommet en midlertidig regel om skattemessige startavskrivning ved kjøp av driftsmidler i saldogruppe d. Jeg skulle gjerne visst noe mer om denne regelen og om jeg vil være omfattet.

Svar:

Driftsmidler i saldogruppe d har normalt en avskrivningssats på 20 %. Saldogruppe d omfatter personbiler, maskiner og inventar mv. Traktor faller også inn under saldogruppe d, og har dermed normalt en avskrivningssats på 20 %.

Som følge av korona-pandemien har det kommet en rekke midlertidige regelendringer på skatte- og avgiftsområde. En av disse midlertidige regelendringene er at man ved kjøp eller påkostning av driftsmidler i saldogruppe d får en «startavskrivning» på 10 %. For saldogruppe d vil man med dette få en forhøyet avskrivningssats på 30 % for 2020. Den midlertidige regelendring om startavskrivning i saldogruppe d er inntatt i skatteloven § 14-43 (5) og FSFIN § 14-43-2.

Traktor inngår som sagt i saldogruppe d, og du vil dermed kunne være omfattet av regelen for denne og andre driftsmidler du har anskaffet i denne saldogruppe. Vi mangler imidlertid noe informasjon for å fastslå om du vil ha rett på forhøyet avskrivningssats. Det er noen forutsetninger som må være oppfylt for at man skal være omfattet av regelen.

For det første er regelen om startavskrivning begrenset til å gjelde driftsmidler som er besluttet anskaffet eller påkostet i perioden etter 19. juli 2020 og ut inntektsåret. Traktor, og evt. andre driftsmidler, du har anskaffet før 19. juli 2020 vil dermed ikke få en forhøyet avskrivningssats. 

For det andre er det en forutsetning at man ikke har kjøpt driftsmidlet fra nærstående. Dette for å hindre skattetilpasning. Har du f.eks. kjøpt traktoren av nær familie vil du falle utenfor den midlertidige regelen.

Av FSFIN § 14-43-2 følger det beløpsgrenser for hvor mye man kan få i startavskrivning per foretak. Denne beløpsgrensen er såpass høy at den ikke vil komme på spissen i ditt tilfelle.