Spørsmål:

I forbindelse med regjeringens "frislepp" av segway  fra 1. juli i år, lurer jeg på om bruk av disse kjøretøyene er tillat å bruke på private skogs- og gardsveger. Samferdselsministeren sier at segway, med visse unntak, skal kunne benyttes overalt hvor sykling er tillatt, og sykling er vel tillatt etter friluftloven på private skogs- og gårdsveier.

Som dere sikkert er kjent med, begynner også bruk av sykler med elektrisk hjelpedrift å bli relativt vanlig, og vel også stort sett akseptert på disse vegene.

Jeg mener det er nødvendig å få en avklaring på disse spørsmålene så snart som mulig.

Svar:

Utgangspunktet er at det ikke er noe generelt forbud mot motorferdsel på private veier i utmark som ikke er stengt med bom eller skiltet med forbud mot motorferdsel. Men etter friluftsloven § 4 kan eieren av privat vei forby motorferdsel på slike veier  

«Når ikke annet er bestemt, kan eier av privat veg forby ferdsel med hestekjøretøy, motorvogn, (derunder sykkel med hjelpemotor) og parkering av motorvogn på eller langs vegen.»

Segway regnes som motorredskap, og er nærmere beskrevet i kjøretøyforskriften (§ 2-5 nr. 4):

«Som motorredskap regnes også selvbalanserende elektrisk drevet kjøretøy for transport av én person (føreren). Innretningen må ha egenvekt ikke over 70 kg (inklusiv eventuelle batterier), bredde ikke over 85 cm og konstruktiv hastighet ikke over 20 km/t. Med selvbalanserende kjøretøy forstås etthjulet kjøretøy eller tohjulet, tosporet kjøretøy som har en iboende ustabil likevekt der et hjelpestyresystem sørger for å holde balansen.»

Elsykkel er regulert i kjøretøyforskriften § 2-5 annet ledd:

«Som sykkel regnes også kjøretøy som nevnt i første ledd som er utstyrt med elektrisk hjelpemotor når det kan dokumenteres at kjøretøyet er tildelt eller utlånt som hjelpemiddel fra Arbeids- og velferdsetaten. Hjelpemotorens effekt skal opphøre når kjøretøyet oppnår en hastighet på 25 km/t.»

Dette innebærer at elsykkel som ikke er tildelt eller utlånt som hjelpemiddel fra Arbeids- og velferdsetaten regnes som kjøretøy.

Konklusjonen er altså at grunneieren etter de gjeldende reglene kan nekte både segway og elsykkel på private gårdsveier, skogs- og fjellveier. Man kan selvfølgelig også forby det ene og tillate det andre. Selv om mange synes å akseptere elsyklene, griper ikke dette inn i grunneierens rett til å forby slik ferdsel, hvis han skulle ønske det.

Dr. juris Marianne Reusch har en meget leseverdig artikkel om temaet som er publisert 14 juli på allemannsretten.no.