Spørsmål:

Jeg kjøpte gården fra mine foreldre i 2010. Gården består av flere teiger og flere gnr./bnr. Jeg har nå oppdaget at to festetomter som ligger til gården, fortsatt står med mine foreldre som hjemmelshavere i grunnboka. Disse to festetomtene har egne gnr./bnr. Hvordan kan jeg gå frem for å få rettet opp i grunnboken?

Svar:

Jeg legger i det følgende til grunn at festekontraktene på de to eiendommene er tinglyst.

Dersom dine foreldre fortsatt lever, er det enkleste at de utsteder et skjøte som overfører grunnen til de to matrikkelenhetene til deg. Dersom du kan godtgjøre at verdien av disse to tomtene var inkludert i kjøpesummen da du overtok gården, kan du påberope deg retting ved såkalt «inkuriepåtegning». Du må i så fall i skjøtets punkt 3 anføre at dokumentavgiftsgrunnlaget er kr 0,- og anføre at dokumentavgift er betalt fra før.

Dersom du ikke kan dokumentere at verdien av de to festetomtene var med i kjøpesummen for gården, må du betale dokumentavgift av verdien av disse tomtene nå.

Nærmere opplysninger om retting av grunnboken finner du på kartverkets hjemmesider, www.kartverket.no, se tinglysingsrundskrivet kapittel 1, punkt 1.2 problemstilling nr. 2.

For å sjekke om det finnes ytterligere parseller som skulle ha vært med i overdragelsen da du overtok, anbefaler jeg å bruke kartverkets www.seeiendom.no. Dette er en innsynsløsning hvor du gratis kan søke opp kartinformasjon og ved hjelp av Bank-Id eller tilsvarende logge deg inn for å se hva som er tinglyst på eiendommen.