Regulering av festeavgift

Publisert 23.02.2012
  • Tips en venn om denne siden

Kan grunneieren selv bestemme når han vil fornye festekontrakten, når det ikke er spesifisert i kontrakten?

Spørsmål:

Som grunneier inngikk jeg i august 2001 en festekontrakt på hyttetomt. Jeg har benyttet en standard festekontrakt fra Norges Bondelag/Norges Skogeierforbundet fra 1980- tallet hvor det i utgangspunktet er to alternative måter å regulere festeavgiften på, enten etter endringer i tomteverdien eller etter endringer i konsumprisindeksen. I kontrakten er det fastsatt at ett av alternativene må velges ved kontraktsinngåelsen.

Imidlertid ble ingen av alternativene valgt, slik at begge alternativ framstår dermed som mulige reguleringsgrunnlag etter kontrakten. Kan jeg nå velge reguleringsgrunnlaget selv ?

Reguleringsintervallet er fastsatt til ”så ofte som tomtefesteloven tillater – for tiden hvert 10. år fra kontraktsinngåelse”. Kan jeg regulere nå i 2012 eller må jeg vente 10 nye år, dvs. til august 2021 med å regulere?

Svar:

Den nye tomtefesteloven av 1.1.2002 § 15, 1. ledd bestemmer at for bolig- og hyttetomter er hovedregelen at festeavgiften reguleres etter endringen i konsumprisindeksen siden festeavtalen ble inngått. (På hjemmesiden til Statistisk Sentralbyrå finnes en kalkulator for beregningen.). Det er imidlertid en overgangsregel i 2. ledd som åpner for regulering etter tomteverdi ved første regulering etter 1.1.2002, forutsatt at dette ”tvillaust” er avtalt.

Da ingen av alternativene er valgt i dette tilfellet, tilfredsstiller ikke kontrakten kravet til ”tvillaus” avtale. Dermed kan en bare regulere etter hovedregelen om konsumprisindeks etter 1. ledd.

Reguleringsintervallet etter den gamle tomtefesteloven av 1975 var 10 år, noe som ikke kunne fravikes i avtale. I 2002-loven er også hovedregelen 10 års intervaller (§ 15, 5. ledd), men nå kan partene avtale kortere intervaller mellom hver regulering, helt ned til ett års reguleringstermin. Da det er tatt høyde for dette i festeavtalen, kan festeavgiften nå reguleres etter konsumprisindeks hvert år framover. Slik regulering kunne faktisk ha skjedd allerede fra 2002.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere