Spørsmål:

I forbindelse med overtakelse av familieeiendommen har jeg på befaring registrert at det på eiendommen finnes en del gamle piggtrådgjerder, som delvis ligger nede på bakken. Hva plikter jeg å foreta meg i forhold til dette etter dagens regelverk?

Svar:

Dette er et jevnlig tilbakevendende spørsmål i vårsesongen. Siden mange gårdsbruk har sluttet med dyr blir ofte gjerdeholdet lidende av det. De gamle gjerdene blir glemt, men de blir jo værende der i generasjoner etterpå.

De viktigste reglene for gjerder i dag finnes i dyrevelferdslovens § 15 og gjerdelovens §§ 3 og  5. Det er i dag etter dyrevelferdsloven § 15, 1.ledd forbudt å sette opp piggtrådgjerder med det formål å regulere dyrs ferdsel. Videre slår den gamle gjerdeloven av 5.mai 1961 fast i § 5 at  ” Når grannegjerda ikkje vert halde oppe lenger, skal grannane taka bort gjerde eller gjerderester som kan vera farlege for folk eller husdyr.”

Dagens forbud mot piggtrådgjerder retter seg i første omgang mot oppsetting av nye gjerder, men det gjelder også for  eksisterende gjerder med behov for vedlikehold, der gjerdetråd skal skiftes ut helt eller delvis.

Selv om loven i utgangspunktet gjelder fra den trådte i kraft 1.1.2010, så må man være klar over at også gamle gjerder kan rammes av forbudet, dersom dyr utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger. I slike tilfeller kommer dyrevelferdslovens § 15,2.ledd til anvendelse slik at den som er ansvarlig for gjerdet må føre nødvendig tilsyn og gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne oppdage, forebygge og avhjelpe fare for unødige påkjenninger og belastninger for dyr. Reglene gjelder ikke bare ens egne dyr, men alle dyr som ferdes i området.

Overtredelser vil kunne bli møtt med overtredelsesgebyr, tvangsmulkt eller straff.

Det enkleste er med andre ord å fjerne de gamle piggtrådgjerdene som er ute av bruk.