Piggtrådgjerder

Av Alfred Schøyen,
  • Tips en venn om denne siden

Hvilke plikter har grunneier for å rydde opp i piggtrådgjerder som ligger nedi bakken?

Spørsmål:

I forbindelse med overtakelse av familieeiendommen har jeg på befaring registrert at det på eiendommen finnes en del gamle piggtrådgjerder, som delvis ligger nede på bakken. Hva plikter jeg å foreta meg i forhold til dette etter dagens regelverk?

Svar:

Dette er et jevnlig tilbakevendende spørsmål i vårsesongen. Siden mange gårdsbruk har sluttet med dyr blir ofte gjerdeholdet lidende av det. De gamle gjerdene blir glemt, men de blir jo værende der i generasjoner etterpå.

De viktigste reglene for gjerder i dag finnes i dyrevelferdslovens § 15 og gjerdelovens §§ 3 og  5. Det er i dag etter dyrevelferdsloven § 15, 1.ledd forbudt å sette opp piggtrådgjerder med det formål å regulere dyrs ferdsel. Videre slår den gamle gjerdeloven av 5.mai 1961 fast i § 5 at  ” Når grannegjerda ikkje vert halde oppe lenger, skal grannane taka bort gjerde eller gjerderester som kan vera farlege for folk eller husdyr.”

Dagens forbud mot piggtrådgjerder retter seg i første omgang mot oppsetting av nye gjerder, men det gjelder også for  eksisterende gjerder med behov for vedlikehold, der gjerdetråd skal skiftes ut helt eller delvis.

Selv om loven i utgangspunktet gjelder fra den trådte i kraft 1.1.2010, så må man være klar over at også gamle gjerder kan rammes av forbudet, dersom dyr utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger. I slike tilfeller kommer dyrevelferdslovens § 15,2.ledd til anvendelse slik at den som er ansvarlig for gjerdet må føre nødvendig tilsyn og gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne oppdage, forebygge og avhjelpe fare for unødige påkjenninger og belastninger for dyr. Reglene gjelder ikke bare ens egne dyr, men alle dyr som ferdes i området.

Overtredelser vil kunne bli møtt med overtredelsesgebyr, tvangsmulkt eller straff.

Det enkleste er med andre ord å fjerne de gamle piggtrådgjerdene som er ute av bruk.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere