Spørsmål:

Jeg er en bonde som har bygget nytt fjøs i 2010. Nå har jeg blitt syk, og skal overføre gården til min datter. Jeg har lest at jeg i forbindelse med overføringen må passe på justeringsreglene i moms-loven. Hva innebærer dette i min situasjon?

Svar:

Reglene for justering av moms fremgår av merverdiavgiftsloven kap 9. Vilkåret for at justeringsreglene skal tre inn, er at du har bygget et nybygg eller foretatt om- eller påbygging for minst kr 400 000 pluss mva etter 2008. Endret bruk av fjøset de neste 10 årene vil kunne medføre en plikt til å tilbakebetale (justere) den inngående merverdiavgiften som du har fått fradrag for. Justering vil skje i de tilfeller hvor du endrer bruken fra avgiftspliktig til ikke-avgiftspliktig bruk.

Når du skal overføre gården til din datter, må også denne justeringsforpliktelsen overdras. Vi anbefaler at avtalen om overdragelse av justeringsforpliktelsen blir gjort i en egen avtale mellom selger og kjøper. En overføring av en rett til å justere krever ikke samtykke fra din datter, men i praksis er hun avhengig av overføringen for å kunne utnytte retten til å justere merverdiavgiften.

 En slik avtale bør inneholde:

  • Overdragerens og mottakerens navn, adresse og org. nummer
  • Hvilken kapitalvare (f. eks. gnr/bnr) som overføres, anskaffelsestidspunkt, anskaffelsesverdi
    uten mva, samlet merverdiavgift og fradragsført mva ved anskaffelsen

  • Overdragerens fradragsrett ved anskaffelsen angitt i prosent

  • Overdragerens og mottakerens fradragsrett ved overdragelsen angitt i prosent

  • Resterende justeringsbeløp for overdrageren

  • Angivelse av beløp for den justeringsplikten som overføres