Spørsmål: Min ektefelle døde i slutten av januar 2014, og jeg har overtatt boet uskiftet. Vi eide et gårdbruk sammen. Når jeg nå har overtatt gårdbruket i uskifte, vil jeg da ha rett til å oppskrive kostprisen for den delen jeg har overtatt etter min mann? I tillegg vurderer jeg å selge gården til en utenfor familien. Vil jeg i den forbindelse ha rett til å foreta justeringer i kostprisen på ”min” del av gården som jeg har eid siden vi kjøpte den på1980-tallet?

Svar: Det er klare forskjeller i regelverket om oppskrivning og oppregulering av inngangsverdi. Oppskrivning av inngangsverdi skjer i forbindelse med arv- og gaveoverføringer, mens reglene om oppregulering av inngangsverdi (kostpris) gjelder ved realisasjon av jord- og skogbrukseiendommer som per 31. desember 2004 som kunne vært solgt skattefritt.

Med virkning fra 1. januar 2014 ble arveavgiftsloven opphevet, og reglene om diskontinuitet ved arv- og gaveoverføringer ble erstattet med et prinsipp om skattemessig kontinuitet. Dette medfører at arving/gavemottaker mister sin rett til oppskrivning til omsetningsverdi. Følgene av dette blir at mottaker overtar tidligere eiers inngangsverdier og skatteposisjoner.

De nye reglene påvirker også din generelle rett til oppskrivning som du tidligere hadde ved etablering av uskifteboet. Imidlertid er det gitt tre viktige unntak fra kontinuitetsprinsippet. Dette gjelder for bolig-, fritids- og landbrukseiendom som tidligere eier kunne ha solgt skattefritt, og for disse eiendommen gjelder de tidligere reglene om rett til oppskrivning.

For deg innebærer dette at du vil ha rett til oppskrivning av den halvparten av gårdsbruket som du overtok fra din avdøde ektefelle ved etablering av uskifteboet. Det er viktig å være oppmerksom på at oppskrivningsretten for landbrukseiendom etter lovendringen er begrenset til 75 prosent av omsetningsverdi.

Når det gjelder den halvparten av gården som du har eid siden 1980-tallet, har du rett til oppregulering inngangsverdi for den halvparten ved et eventuelt salg av gårdsbruket. I forskrift til skatteloven § 9-3 er det lagt opp til en komplisert beregningsmodell for å finne frem til korrekt inngangsverdi. Her vil jeg råde deg til å ta kontakt med en regnskapsfører til å få foretatt oppreguleringen, fordi dette kan få  skattemessige konsekvenser ved beregning av gevinst ved salget av gården din.