Av advokatfullmektig Sem Varhaug Søberg, Bondelagets Servicekontor

Spørsmål:  Den ene delen av jordet vårt ligger helt inntil våningshuset på gården. Dette medfører en del ulemper og vi ønsker nå å ta i bruk det nærmeste arealet til hage. Vi har hørt om jordlovas forbud mot omdisponering av dyrka mark. Må vi søke om tillatelse for å ta i bruk en liten del av jordet vårt til hage?

Svar:

Jordlova § 9 fastsetter et forbud mot å omdisponere dyrka og dyrkbar jord. Forbudet mot omdisponering legger opp til et strengt jordvern. Bestemmelsen setter forbud mot omdisponering av jorda til bruk som ikke tar sikte på «jordbruksproduksjon». Når det gjelder det å ta i bruk dyrka jord til hage, er dette eksplisitt kommentert i Landbruks- og matdepartementets rundskriv til jordlova, M‑2/2021, om driveplikt, omdisponering og deling. Departementet ga ut rundskrivet i mai 2021, og det er oppdatert med nye lov- og forskriftsendringer og den senere tids praksis fra domstolene, Sivilombudsmannen, departementet mv. Det erstatter bl.a. rundskriv M-1/2013 (omdisponering og deling). Det følger av rundskrivet M-2/2021 punkt 4.3, «Disposisjoner som omfattes av forbudet mot omdisponering»:

«Eksempler på at det skal søkes tillatelse etter jordloven § 9, er hvor det oppføres bygninger eller anlegges parkeringsområder til bruk for tilleggsnæringer, eller hvor dyrka jord tas i bruk til hage mv.»

Omdisponering av dyrka jord til hage vil dermed i utgangspunktet være forbudt etter jordlova § 9 første ledd. Det må foreligge «særlege høve» for å få samtykke til omdisponering, og søknaden kan avslås selv om det foreligger et særlig tilfelle, jf. jordlova § 9 andre ledd:

«Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram alternative løysingar.»

I rundskrivet M-2/2021 kan dere finne nærmere informasjon om hvordan kommunene, statsforvalterne, og Landbruksdirektoratet skal praktisere reglene om omdisponering og hvordan reglene skal forstås.

Rundskrivet kan man finne digitalt på departementets nettsider: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/m-22021-driveplikt-omdisponering-og-deling-etter/id2849409/

Alternativt kan man finne rundskrivet på Landbruksdirektoratets nettsider om «Omdisponering» under overskriften «Relevant regelverk»: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/omdisponering