Norges Bondelag har mottatt en henvendelse fra et medlem som var med i et foretak som var registrert som en stiftelse i Brønnøysundregistrene. Han hadde som følge av at stiftelsen ikke hadde sendt inn regnskaper fått et forsinkelsesgebyr på kr. 10.320,- og han stilte spørsmålet om dette virkelig kunne være riktig. Han hadde ikke vært aktiv i styret, men latt andre ta det formelle ansvaret som påligger en stiftelse etter loven. Han hadde ikke betalt gebyret og nå fikk han varsel om tvangsinnkreving fra Statens Innkrevingssentral.

Er det noe å gjøre med dette?

Svaret er i utgangspunktet nei!

Dersom man sier ja til å sitte i et styre som har ansvaret for en virksomhet med regnskapsplikt og dermed plikter å sende årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning til Regnskapsregisteret, da kan man bli personlig ansvarlig for pålagte gebyr om ikke virksomheten selv har penger til å dekke dette.

Det følger direkte av regnskapsloven § 8-3 Forsinkelsesgebyr, at dersom man som styremedlem ikke sørger for innsendelse av pålagte årsregnskaper m.v. innen den 1.august året etter regnskapsåret eller det er mangler av betydning, påløper umiddelbart fra denne dato ett rettsgebyr per uke som er kr. 860,-.  Gebyret øker etter noen uker til både det dobbelte og tredobbelte per uke, med en øvre grense for gebyr på kr. 44.720,-.

Det en skal merke seg her er at styrets medlemmer til slutt har et solidaransvar og dermed kan teoretisk sett i alle fall, ett av styremedlemmene bli sittende igjen med hele regninga aleine.

Derfor, om man har takket ja til styreverv så gjelder det alltid å følge med og ikke ta for gitt at andre ordner opp.

Nå har loven unntak, men en bør ikke satse på at en vil kunne finne på noen vektige unnskyldningsgrunner, idet lovens krav til unntak er strenge.