Spørsmål:

Jeg overtok min fars odelseiendom i 2004. Han hadde tatt over eiendommen etter sine foreldre i 1971. Han er nr. tre i en søskenflokk med søster eldst og en bror som nr. 2. Dessuten har jeg et søskenbarn som er barn av søstera.

I 2014 førte jeg eiendommen tilbake til min far. Hvorledes er den odelsrettslige situasjonen i dag i min familie?

Svar:

Situasjonen da din far tok over eiendommen i 1971 etter sine foreldre, dvs. etter da gjeldende odelslov av 1821, var at hans eldre bror mistet sin odelsrett til eiendommen når han ikke gjorde sin odelsrett gjeldende innen den da gjeldende foreldelsesfrist på tre år, dvs i 1974. Hadde din far tatt over etter 1.1.1975 hadde hans eldre bror bare mistet løsningsretten sin etter odelsloven av 1974, og dermed i dag hatt odelsretten i behold. Hans søster mistet ikke sin odelsrett/løsningsrett i 1974, da hun etter 1821-loven hadde dårligere prioritet enn sin yngre brødre.

Spørsmålet blir hvilket regelverk som gjelder for å vurdere den odelsrettslige situasjonen etter tilbakeføringen til din far i 2014. Dette forholdet reguleres nå av odelslovens § 42, første ledd som lyder følgende:

«Dersom ein eigar skøyter eigedomen tilbake til ein tidlegare eigar som han ættar frå, eller eigedomen fell tilbake til den tidlegare eigaren ved arv, eller den tidlegare eigaren kjøper eigedomen på tvangssal, blir den tidlegare eigars odelsrett ikkje rekna for å vere tapt, endå om han hadde best odelsrett og det er gått meir enn seks månader sidan den andre fekk tinglyst heimel. Stoda blir i dette tilfelle den same som om den opphavelege avhendaren hadde ått eigedomen heile tida.»

En må altså spørre om hvorledes situasjonen ville ha vært dersom din far hadde sittet med eiendommen hele tiden fra 1971 til 2014, dvs. uten deg som eier i tidsrommet 2004-2014. Det innebærer at du fortsatt har din odelsrett i behold. Din tante har også sin odelsrett i behold, men med prioritet etter deg.

Ditt søskenbarn har imidlertid ikke lenger odelsrett til eiendommen pga. innskrenking i odelskretsen som skjedde fra 1.1 2014, dvs. uavhengig av tilbakeføringen.

Din onkels odelsrett som gikk tapt i 1974 gjenoppstår imidlertid ikke som følge av tilbakeføringen i 2014.