Spørsmål: Dersom jeg overtar en mindre odelseiendom på 40 daa dyrket mark i dag, kan jeg da tilplante for eksempel 6 daa av dette arealet med juletrær og dermed komme under odelsgrensen på 35 daa dyrket mark og så oppnå en odelsfri eiendom?

Svar:

Et felt med juletreproduksjon faller utenfor av begrepet dyrket mark/overflatedyrket jord, i alle fall over tid.

Det vil imidlertid måtte foretas en konkret vurdering av det aktuelle tilfellet. Grunnen er at et nyplantet felt med juletrær ikke vil være av en slik karakter at det er naturlig å si at dette ikke lenger er overflatedyrket jord. Men etter hvert som trærne vokser til vil mann på et eller annet tidspunkt si at nå er plantefeltet så omfattende i høyder og tykkelser på stammene at feltet ikke lenger kan kalles for dyrket mark/overflatedyrket jord. Odelsrettslig blir dette derfor en helt konkret vurdering.

Et sentralt spørsmål i vurderingen er om jorden må dreneres eller ryddes før den kan tas i bruk i landbruksproduksjon. Dersom det er tale om omfattende kultiveringstiltak før arealet kan tilbakeføres til innmark, vil det fort ha tapt sin karakter av full- eller overflatedyrket jord etter odelsloven.

Merk imidlertid at jordlova § 9 har et forbud mot omdisponering av dyrkajord, herunder omdisponering til juletreproduksjon. Formålet er å sikre at dyrka og dyrkbar jord har et særlig vern, slik at fremtidig matproduksjon sikres. 

For at kommunen skal kunne gi tillatelse til omdisponeringen må det foreligger «særlege høve» som etter en samlet vurdering tilsier at jordbruksinteressene må vike, jf. jordlova § 9 annet ledd. Kommunen kan i den forbindelse stille vilkår, for eksempel at arealet skal tilbakeføres til dyrkbart areal når juletreproduksjonen oppfører. Det åpens samtidig for at eieren ikke nødvendigvis må søke om tillatelse til omdisponering på nytt for hver gang juletrærne hugges og det skal plantes nytt.