Spørsmål: Jeg ble uførepensjonist for to år siden, og nå har jeg mottatt brev fra NAV med informasjon om ny uføretrygd. Hva innebærer dette for meg?

Svar:
Fra 1. januar 2015 blir de nye reglene om uføretrygd innført. Lovgivers ønske er at alle som har restarbeidsevne skal utnytte denne, slik at det skal bli enklere å kombinere inntekt og uføretrygd. Således samordnes uføretrygden med pensjonsreformen fra 2010/2011.

Uførepensjonen skifter navn til uføretrygd. Videre skal uføretrygden beskattes som lønns­inntekt, og dermed øker trygdeavgiften til 8,2 %. Du som allerede er uføretrygdet vil få kompensert denne skatteøkningen ved at trygdeutbetalingen økes tilsvarende.

Slik reglene er i dag kan du etter første året med uførepensjon tjene inntil en G (Folketrygdens grunnbeløp) i tillegg til din restarbeidsevne før det skal skje en revurdering av uføregraden. Tjener du mer enn dette vil du etter dagens regler kunne få uførepensjonen revidert og satt ned. Det positive med det nye systemet er at du kan tjene så mye du vil ved siden av uføretrygden, uten at du mister ”retten” til uføretrygd. Inntekt ved siden av vil medføre at uføretrygden justeres når inntekt overstiger kr 60 000 per år. Dette er en overgangsregel frem til 2019 for de som var uføretrygdet før 1. januar 2015.

Ut over dette er lovgivers mål at systemet skal ”virke” som før, og at de som er varig ute av stand til å jobbe skal gis varig inntektssikring. Uføretrygden blir utbetalt til din bankkonto en gang i måneden på samme måte som for uførepensjonen.

NAV har etablert en nettside www.nyuføretrygd.no hvor du kan finne mer informasjon om du eksempelvis skulle ønske å utnytte muligheten til å jobbe