Spørsmål: På grunn av mye dårlig vær har jeg hatt behov for å gjennomføre innhøsting på kvelds- og nattestid når været har tillatt det. På et tidspunkt var det en av naboene som ringte politiet og klaget på støy nattestid, og politiet tok videre kontakt med meg. Kan politiet nekte meg å gjennomføre innhøsting og annet åkerarbeid på kvelds- og nattestid når årsaken er at jeg forsøker å redde avlingene?


Svar: Av grannelova § 2 følger det at ingen må gjøre eller sette i verk noe som er «urimeleg eller uturvande til skade eller ulempe på granneeigedomen». I vurderingen skal det legges vekt på hva som er å forvente etter forholdene på stedet, og om det er verre enn det som bruker å følge av vanlige bruks- og driftsmåter på slike steder.
Utgangspunktet er at naboer til gårdsbruk må tåle visse ulemper som følge av landbruksdriften, herunder støy på kvelds- og nattestid så lenge arbeidet i disse periodene ikke pågår lengre enn nødvendig.
Samtidig har vi politiloven § 7 som gir politiet hjemmel til å «gripe inn for å stanse forstyrrelser av den offentlige ro og orden eller når omstendighetene gir grunn til frykt for slike forstyrrelser». Straffeloven § 181 har også en bestemmelse om straffeansvar for den som ved «støy eller annen utilbørlig atferd forstyrrer … omgivelsenes nattero».


Norges Bondelag har tidligere sendt en henvendelse til Justisdepartementet og bedt om en avklaring av i hvilken grad politiet kan gripe inn overfor kvelds- og nattarbeid i landbruket. Tilbakemeldingen var at politiet må foreta en konkret vurdering av situasjonen, og at det må tillegges vekt hvor prekært det er å gjennomføre arbeidene.
Det må altså foretas en interesseavveining mellom bonden og de som forstyrres. Norges Bondelag mener at det må aksepteres at bonden gjennomfører kvelds- og nattarbeider i et begrenset tidsrom når dette er nødvendig for å redde avlingene. De fleste steder i Norge er slikt nattarbeid nødvendig bare et svært begrenset antall kvelder og netter. Videre vil slik virksomhet oftest flytte til nye steder etter hvert som åkrene blir ferdige. Det er altså begrenset hvor mye naboene til hver enkelt åker blir forstyrret.


I den forbindelse kan det også nevnes at et vilkår for å få avlingsskadeerstatning er at bonden har gjort det som er mulig for å berge avlingen. Samtidig er det viktig å vise hensyn til omgivelsene, slik at arbeidene ikke pågår lengre enn nødvendig.