Svar: Privat bruk av arbeidsgivers bil eller egen næringsbil har betydelige skattemessige konsekvenser. Når du benytter en fullt ut fradragsført bil privat, krever skatteloven § 6-12  tilbakeføring av den del av kostnadsfradraget som gjelder privat bruk. Bestemmelsen viser til skatteloven § 5-13, samme regler­ som for firmabiler stilt til rådighet av arbeidsgiver i lønnstaker­forhold. Den årlige fordelen fastsettes til en andel av bilens listepris som ny. Denne fordelsfastsettelsen skjer uavhengig av din faktiske private bruk!

Ovenfor nevnte fordel fastsettes slik; Bilens listepris opp til kr 266 300 multipliseres med 30 prosent. For den delen av listeprisen som overstiger kr 266 300 multipliseres med 20 prosent.

Som du ser vil det her bli tale om en forholdsvis høy beskatning. For næringsdrivendes private bruk av fradragsført bil er det en sikkerhetsventil i skatteloven § 6-12 nr 2, hvor fordelen ved privat bruk ikke skal settes høyere enn 75 prosent av de beregnede samlede kostnader ved bilholdet. Dersom din private bruk er liten vil skattebelastningen likevel raskt bli uforholdsmessig stor i forhold til bruken. Beskatningen kan enkelt regnes ut med en av de mange firmabilkalkulatorene som er tilgjengelig på nett.

Vi vil også gjøre oppmerksom på at spørsmålet om kjøp av bil har en avgiftsmessig side. Etter merverdiavgiftsloven § 8-4 innrømmes det ikke fradrag for inngående avgift knyttet til personkjøretøy. Ordinære personbiler gis det ikke fradrag for inngående mva for, verken anskaffelse, drift eller vedlikehold. For å kunne kreve slikt fradrag må du anskaffe deg en varebil klasse 2. En personbil brukt i næring vil følgelig bli vesentlig dyrere enn en varebil klasse 2 på grunn av manglende adgang til å fradragsføre inngående merverdiavgift.

Spørsmålet om privat bruk av næringsbil er ofte tema i kontroller fra skatteetaten, og vi anbefaler å føre en detaljert kjørebok for slike biler.

Anders Bjørnsen
Advokat