Spørsmål:

Jeg har fem hytter som jeg leier ut i vintersesongen. Leieinntektene er ca kr 200 000 per år. Jeg brøyter fram til hyttene, og sørger for ved og vedlikehold mv. Det praktiske rundt utleien har jeg satt bort til et utleiefirma. Vask av hyttene kan de gjøre selv, eventuelt betaler de og jeg leier inn noen til å vaske. Kan jeg få fradag for moms på hyttene?

Svar:

Fra 1. januar 2008 ble det vedtatt at det ved næringsmessig utleie av fritidsboliger skal beregnes utgående merverdiavgift med lav sats, dvs. 8 %. Inngående avgift på driftskostnader, vedlikeholdskostnader, påkostninger og eventuelle nyoppføringer vil være fradragsberettiget med 25 %. For at utleien skal anses som næringsmessig må utleien være av et visst omfang, den må være egnet til å gi økonomisk overskudd i overskuelig framtid og den må drives for eiers egen regning og risiko.

Slik du fremstiller utleien, er dette kortidsleie, med stadig skifte av leietakere. Da du har fem hytter, innebærer dette at utleien er av et visst omfang, og at det krever en del innstas fra din side. Inntektene på ca kr 200 000, er også av betydelig karakter. Jeg forutsetter at utleien går med overskudd, og at du regner med at dette vil vedvare i årene fremover. Det er ingen tvil om at du driver dette for egen regning og risiko. Det at du benytter et utleiefirma endrer ikke på det. Ut fra dette ser hytteutleien å være en momspliktig virksomhet, slik at leietaker skal betale 8 % moms på leien, og du får 25 % fradrag for inngående moms.

Det har vært på høring fra Finansdepartementet forslag om innføring av sjablongregel, slik at det blir avgiftsplikt når det leies ut minst fire utleieenheter eller samlet areal utgjør minst 400 m2. Det har ikke kommet noen avklaring på dette, og Bondelaget gikk imot dette forslaget i høringen. Inntil videre vil det etter dagens regler være en virksomhetsvurdering som er det avgjørende for om det er moms på hytteutleie eller ikke. Dersom sjablongen innføres, vil du uansett drive virksomhet, da du har mer enn fire utleiehytter.