Merverdiavgift på fritidsbolig utleid på åremål

Av Anders Bjørnsen,
  • Tips en venn om denne siden

Hvordan fastsettes merverdiavgift på fritidsbolig utleid på åremål?

Spørsmål: 

Min seterdrift er nedlagt, men seterstugu er leid ut på åremål. Den årlige leien er over femti tusen kroner. Jeg har ingen spesiell aktivitet knyttet til utleien, og driver ingen annen utleie av fast eiendom eller virksomhet tilknyttet utleien.

Jeg ser at merverdiavgiftsloven § 5-5 første ledd bokstav c) sier at utleie av hytter er avgiftspliktig. Siden jeg har omsetning over femti tusen kroner, og er egnet til å gå med overskudd, betyr det at min utleie er merverdiavgiftspliktig?

Svar: 

De generelle vilkår for merverdiavgiftsplikt er som kjent følgende:

Man må ha omsetning over beløpsgrensen på kroner femti tusen, og omsetningen må skje i virksomhet. I kravet til virksomhet ligger en rekke momenter som den økonomiske aktivitetens varighet, økonomisk formål, drift for egen regning og risiko, og krav til egnethet til lønnsomhet. Det er det siste momentet som vanligvis blir det sentrale diskusjonstema.

Endelig må det omsettes en ytelse som er omfattet av ordinær merverdiavgiftsplikt, det må altså ikke være tale om en ytelse som er unntatt fra merverdiavgiftsplikten.

Utleie av fast eiendom er vanligvis unntatt fra merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 3-11. imidlertid er det et unntak fra unntaket i samme lov § 5-5 som sier at blant annet utleie av hytter ikke er omfattet av unntaket.

Imidlertid omfatter ikke merverdiavgiftsloven § 5-5 all utleie av hytter. Etter bestemmelsens ordlyd er det kun næringsmessig utleie som er omfattet. Hva som ligger i næringsmessig utleie er ikke uten videre opplagt. Forut for at merverdiavgiftsloven § 5-5 fikk sin endelige form ga Skattedirektoratet i brev til de daværende Fylkesskattekontorene uttrykk for at kun den utleie som hadde et nokså profesjonelt preg, og stor likhet med romutleie i hotelldrift, var avgiftspliktig. Hytteutleie med stor grad av bytte av leietakere på korttidsutleie, flere utleide enheter, og gjerne også tilleggstjenester som vask av hyttene, aktiv formidling etc var å anse som avgiftspliktig. Etter at merverdiavgiftsloven § 5-5 fikk sin nåværende ordlyd har SKD i prinsipputtalelse av 01.04.2009 nøyd seg med å si at vilkåret for avgiftsplikt er at utleien er næringsmessig. Dessverre er det i prinsipputtalelsen sagt særs lite om hva som ligger i begrepet næringsmessig.

Vi kan legge til grunn at næringsmessig her betyr noe mer enn i virksomhet. Ellers ville ikke vilkåret ha reel betydning. Næringsmessig må da stille krav om en viss forretningsmessighet, eller om man vil grad av aktivitet og profesjonalitet, som går utover den ordinære privatpersons utleie av sin egen hytte.

Åremålsutleie av ett enkelt objekt som ikke er anskaffet for formålet, men del av gardens gamle bygningsmasse som skjer uten noen aktivitet av betydning fra din side, uten at det er investert betydelig for utleieformålet, og uten tilknytning til annen overnattingsvirksomhet eller turisme kan da vanskelig betraktes som næringsmessig. Din utleie er neppe avgiftspliktig.

 

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere