Svar: Utgangspunktet etter kjøpsloven § 36 er at en selger har rett til å omlevere eller rette produktet det er reklamert på først. Kun når omlevering eller retting er forsøkt og feilet kommer heving inn isteden. I mange kjøp vil omlevering ikke være aktuelt fra selgers side, men ved salg av ”hyllevare” som en ny traktor fra forhandler vil omlevering selvsagt være aktuelt.

For at selgers skal ha rett til å foreta omlevering fremfor heving må likevel følgende være tilfelle: omleveringen må kunne skje uten vesentlig ulempe for kjøper, og det må ikke være risiko for at kjøper må bære kostnadene ved omleveringen. Vesentlig ulempe vil det typisk kunne være tale om dersom omleveringen tar lang tid, slik at du må være lenge uten traktor og dermed påføres en ulempe. Dette kan imidlertid selger avhjelpe ved å stille en likeverdig maskin til disposisjon i ventetiden eller lignende.

Svaret er altså ja – man må i utgangspunktet godta omlevering av identisk vare når selger tilbyr dette og dette ikke er forbundet med særlig ulempe eller risiko for kostnad. Det kan likevel tenkes situasjoner der omlevering er uaktuelt. For eksempel der en type maskin ikke har den yteevne som selger har tilsikret at den har, og ikke kan fylle det formål selger visste at kjøper hadde med maskinen. Her vil mangelen ikke være et tilfelle av en feil ved den enkelte maskinen, men snarere at produktet i alminnelighet ikke har de egenskaper som ble opplyst. En lignende situasjon kan oppstå der en modell av maskiner gjennomgående har samme identiske produksjonsfeil. Her vil selvsagt ikke omlevering med ny identisk maskin løse kjøpers problem.

 

Anders Bjørnsen
Advokat
 

15.01.2013