Spørsmål: 

Jeg skal om litt overta en landbrukseiendom som det hviler boplikt på. Hva må til for å oppfylle selve boplikten og fra hvilket tidspunkt må jeg seinest tilflytte eiendommen?

Svar:

Du vil ha en personlig boplikt, noe som betyr at du fysisk må tilflytte eiendommen og du må stå registrert som bosatt på eiendommen etter reglene i  lov 16.januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering. I forskrifter om folkeregistrering av 9.11.2007 nr. 1268 finnes mer utfyllende regler vedrørende oppfyllelse av boplikten.

Bopliktens varighet er som kjent på til sammen 5 år og erverver må bosette seg på eiendommen innen ett år etter ervervet. Dersom eiendommen overtas som i ditt tilfelle etter frivillig avtale, regnes ettårsfristen for tilflytting fra det tidspunkt som ble avtalt for overtakelse. Det vil vanligvis framgå direkte av kontrakten når eiendommen skal overtas.

Ved odelsløsning vil vanligvis beregning av fristen være det tidspunkt for overtakelse som er bestemt i fravikelseskjennelsen eller dom. Overtas eiendommen ved en arveovergang regnes fristen fra det tidspunkt det er klart hvem av arvingene det er som skal overta eiendommen. Det vil i praksis normalt si fra det tidspunkt skiftet er avsluttet eller eiendommen overskjøtet, dersom dette skjer før skiftet avsluttes.

Ellers begynner 5 års fristen å løpe fra det tidspunkt den nye eier faktisk har tilflyttet eiendommen og er registrert bosatt på eiendommen i folkeregistrert.

Avslutningsvis understrekes at brudd på disse reglene kan føre til at eieren blir pålagt å søke konsesjon, og senere, i sin ytterste konsekvens, at eiendommen blir tvangssolgt.