Spørsmålet fra medlemmer går gjerne ut på hva man har lov til og ikke, når løse hunder påtreffes i utmark.

Regelverket er at det er opp til enhver å oppta hund som er løs dersom hundeeier ikke har aktsom kontroll over fri hund eller lar den være fri i båndtvangtiden. Her er da reaksjonsmidlet å levere hunden til hundeholderen, eventuelt til politiet. Hundelovens § 10.

Egne forskrifter kan utarbeides av den enkelte kommune om særlig båndtvang på spesielle steder i kommunen.

Videre er spørsmålet når er det lovlig å avlive løse hunder?

I utgangspunktet er det ikke adgang for noen til å avlive en hund fordi den påtreffes ute i det fri uten ledsager.

Hundelovens bestemmelser om rett til avliving gjelder kun i ekstreme situasjoner, nødvergesituasjoner,  hvor liv og helse står på spill for mennesker eller dyr.

Grunneier og annen rettighetshaver som fester, forpakter, beiteberettiget, berørt reineier eller noen som opptrer på deres vegne, har rett til å ta opp hund som i båndtvangstid går løs uten ledsager i utmark eller landbruksområder. Dersom hunden representerer en klar fare for husdyr og tamrein har grunneier og den nevnte rettighetshaverne rett til å ta opp hunden og skulle en ikke klare det og heller ikke får politiet til stede så raskt som situasjonen krever for å unngå skader, kan vedkommende om nødvendig avlive hunden på stedet.  Den som kommer opp i en slik situasjon må da selv vurdere om det faktisk er et angrep på gang og også forholdsmessigheten omkring det å avlive hunden på stedet.

Videre kan grunneier eller andre som opptrer på dennes vegne, eller jakt- og fangstberettigede, i båndtvangstid vel å merke, avlive hund på stedet dersom den direkte angriper hjortevilt. Avgjørende er da at hunden faktisk angriper viltet eller det er et nært forestående angrep.  Unntak er situasjoner hvor hunden blir brukt som ettersøkshund.

Enhver person har rett til å avlive hund på stedet, dersom hunden blir påtruffet i umiddelbar forbindelse med vesentlig skadegjørende handling på menneske, dersom hunden fortsatt utgjør en klar fare.

Det samme gjelder for slik handling på tamrein, husdyr, hund eller hjortevilt. Med husdyr mener loven her bl.a. storfe, sau, geit, hest og gris.

(Unntak gjelder hvor dyr er kommet inn på hundeholderens eiendom.)

Spørsmålet om avliving av hund utover dette vil som alminnelig hovedregel måtte fremmes for politiet til forvaltningsmessig avgjørelse. Disse bestemmelsene er i sin helhet nå å finne i lov om hundehold nr. 74 av 4/7- 2003.