Levering av strøm

Av Alfred Schøyen,
  • Tips en venn om denne siden

Hvilken plikt har strømleverandøren til å levere mer strøm til gården når jeg trenger det?

Spørsmål:

På grunn av investering i utstyr som krever særlig mye strøm, har det oppstått et behov på gården for en betydelig økt tilgang på strøm. Har ikke min strømleverandør plikt til å levere den strømmen jeg trenger til enhver tid?

Svar:

Før energiloven av 1990 hadde E-verkene monopol på kraftomsetningen i eget område og samtidig plikt til å dekke strømetterspørselen i sitt område. Dette systemet ble opphevd med energiloven og man gikk over til en kraftbørs.

Den som får konsesjon for bygging og drift av anlegg for fordeling av strøm, får samtidig plikt til å levere strøm til abonnentene innenfor det geografiske området konsesjonen gjelder for. Abonnenten har krav på strøm så lenge det er tilgjengelig strøm å få tak i på ellers vanlige kommersielle vilkår.

Energiloven gir imidlertid ikke strømleverandøren noen plikt til å skaffe strøm til alt forbruk i området.

Det er kundens ansvar å sørge for sin egen dekning og leveringsplikten oppstår først når kontrakt er inngått.

Nettselskapene har anledning til å fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnader ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Bidraget skal da beregnes ut fra kostnadene som følge av kundens tilknytning til nettet

I avtalene er det derfor tatt inn bestemmelser om at slikt forbruk må godkjennes på forhånd. Nettselskapet kan dessuten nedlegge forbud mot slik bruk av utstyr til nødvendige nettforsterkninger eller andre relevante tiltak i nettet er foretatt.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere