Spørsmål:

På grunn av investering i utstyr som krever særlig mye strøm, har det oppstått et behov på gården for en betydelig økt tilgang på strøm. Har ikke min strømleverandør plikt til å levere den strømmen jeg trenger til enhver tid?

Svar:

Før energiloven av 1990 hadde E-verkene monopol på kraftomsetningen i eget område og samtidig plikt til å dekke strømetterspørselen i sitt område. Dette systemet ble opphevd med energiloven og man gikk over til en kraftbørs.

Den som får konsesjon for bygging og drift av anlegg for fordeling av strøm, får samtidig plikt til å levere strøm til abonnentene innenfor det geografiske området konsesjonen gjelder for. Abonnenten har krav på strøm så lenge det er tilgjengelig strøm å få tak i på ellers vanlige kommersielle vilkår.

Energiloven gir imidlertid ikke strømleverandøren noen plikt til å skaffe strøm til alt forbruk i området.

Det er kundens ansvar å sørge for sin egen dekning og leveringsplikten oppstår først når kontrakt er inngått.

Nettselskapene har anledning til å fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnader ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Bidraget skal da beregnes ut fra kostnadene som følge av kundens tilknytning til nettet

I avtalene er det derfor tatt inn bestemmelser om at slikt forbruk må godkjennes på forhånd. Nettselskapet kan dessuten nedlegge forbud mot slik bruk av utstyr til nødvendige nettforsterkninger eller andre relevante tiltak i nettet er foretatt.