Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet er ment å sikre at alle som bruker elektrisk kraft i Norge får tilfredsstillende strømforsyning. Enhver som helt eller delvis eier eller driver et elektrisk anlegg er forpliktet til å oppfylle kravene som fremgår av forskriften.

I forskriftens kapittel 3 stilles det krav til kvaliteten på strømtilførselen, herunder blant annet spenningsfrekvens, variasjoner i spenningens effektivverdi og hvor ofte det kan oppstå kortvarige over- og underspenninger. Eksempelvis fastslår forskriften at spenningens frekvens normalt skal holdes innenfor 50 Hz ± 2% i områder som er midlertidig uten fysisk tilknytning til tilgrensende overføringsnett. Det bemerkes at HMS-relaterte forhold, slik som jordfeil, ikke er inkludert i forskriftens definisjon av leveringskvalitet. Slike forhold hører inn under myndighetsområdet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Dersom nettkunden har mistanke om under- eller overspenning, skal nettselskapet kontaktes uten ugrunnet opphold. Det anbefales å gjøre dette skriftlig. Med mindre det foreligger en åpenbar årsak til nettkundens misnøye, skal nettselskapet gjennomføre nødvendige målinger og utredninger. Målinger som utføres, skal som minimum ha én ukes varighet, og skal så langt som mulig reflektere tilsvarende driftsforhold som henvendelsen referer til. Nettkunden skal innen en måned få oversendt foreløpig vurdering og fremdriftsplan fra nettselskapet. Avdekkes det mangler ved leveringskvaliteten skal forholdet utbedres uten ugrunnet opphold.

Nettselskapet er på forespørsel forpliktet til å informere om hvilke reguleringer som gjelder for kvaliteten på strømtilførselen. Dette betyr at nettkunder, senes innen en måned, skal få avklart hvilke regler som gjelder for eksempelvis leveringspålitelighet og spenningskvalitet for eget anlegg. Det kan ikke kreves særskilt vederlag for denne typen informasjon.

Hvor det oppstår uenighet mellom nettkunden og strømleverandør vedrørende om kravene i forskriften er overholdt, kan saken bringes inn for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for avklaring. Dersom uenigheten gjelder spørsmål om nettselskapets erstatningsansvar, eksempelvis hvor teknisk utstyr har blitt ødelagt som følge av for lavt spenningsnivå, skal saken bringes inn for Elklagenemnda, og ikke NVE.