Kvaliteten på strømtilførsel

Av Karoline A. Hustad,
  • Tips en venn om denne siden

Hvilke krav kan stilles til energiverket hva gjelder kvaliteten på strømtilførselen?

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet er ment å sikre at alle som bruker elektrisk kraft i Norge får tilfredsstillende strømforsyning. Enhver som helt eller delvis eier eller driver et elektrisk anlegg er forpliktet til å oppfylle kravene som fremgår av forskriften.

I forskriftens kapittel 3 stilles det krav til kvaliteten på strømtilførselen, herunder blant annet spenningsfrekvens, variasjoner i spenningens effektivverdi og hvor ofte det kan oppstå kortvarige over- og underspenninger. Eksempelvis fastslår forskriften at spenningens frekvens normalt skal holdes innenfor 50 Hz ± 2% i områder som er midlertidig uten fysisk tilknytning til tilgrensende overføringsnett. Det bemerkes at HMS-relaterte forhold, slik som jordfeil, ikke er inkludert i forskriftens definisjon av leveringskvalitet. Slike forhold hører inn under myndighetsområdet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Dersom nettkunden har mistanke om under- eller overspenning, skal nettselskapet kontaktes uten ugrunnet opphold. Det anbefales å gjøre dette skriftlig. Med mindre det foreligger en åpenbar årsak til nettkundens misnøye, skal nettselskapet gjennomføre nødvendige målinger og utredninger. Målinger som utføres, skal som minimum ha én ukes varighet, og skal så langt som mulig reflektere tilsvarende driftsforhold som henvendelsen referer til. Nettkunden skal innen en måned få oversendt foreløpig vurdering og fremdriftsplan fra nettselskapet. Avdekkes det mangler ved leveringskvaliteten skal forholdet utbedres uten ugrunnet opphold.

Nettselskapet er på forespørsel forpliktet til å informere om hvilke reguleringer som gjelder for kvaliteten på strømtilførselen. Dette betyr at nettkunder, senes innen en måned, skal få avklart hvilke regler som gjelder for eksempelvis leveringspålitelighet og spenningskvalitet for eget anlegg. Det kan ikke kreves særskilt vederlag for denne typen informasjon.

Hvor det oppstår uenighet mellom nettkunden og strømleverandør vedrørende om kravene i forskriften er overholdt, kan saken bringes inn for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for avklaring. Dersom uenigheten gjelder spørsmål om nettselskapets erstatningsansvar, eksempelvis hvor teknisk utstyr har blitt ødelagt som følge av for lavt spenningsnivå, skal saken bringes inn for Elklagenemnda, og ikke NVE.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere