Svar: Reglane om anleggsbidrag er fastsett i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 17-5:

 ” § 17-5. Anleggsbidrag
   Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.

    Anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet.
      [---]

    Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr     
       [---]

     Nettselskapet skal på forhånd informere kunden om innkreving av, og beregningsgrunnlaget for, anleggsbidraget.”

 Du finn heile regelen her

 http://www.lovdata.no/for/sf/oe/xe-19990311-0302.html

 På nettsidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ligg det utførleg informasjon om når det kan krevjast anleggsbidrag og eg vil råda deg til å lesa denne

 http://www.nve.no/no/kraftmarked/nettleie/innmating-av-kraft/anleggsbidrag/

 NVE har også eit eige rundskriv om temaet, som du finn her

 http://www.nve.no/PageFiles/3420/Rundskriv%20EMP%20201-2008.pdf

Til slutt vil eg nemna ei klagesak frå NVE. Ein bonde hadde fått krav om anleggsbidrag på kroner 290 000 etter at han hadde utvida fjøset, installert automatisk fôrblandar med motor på 22 kW med direktestart (estimert startstraum 270 A), ein kompressor til mjølkerobot på 4 kW og ventilasjon og lys på til saman 2,34 kW. Eigedomen hadde overbelastningsvern på 100 A og 80 A.

 Ved handsaminga av klagen viser NVE til at etter kontrollforskrifta § 17-5 kan anleggsbidrag fastsetjast ved nytilknyting eller når eksisterande kunde har behov for auka kapasitet (effektuttak). I denne saken kunne NVE ikkje sjå at bonden hadde bede om auka kapasitet  for overbelastningsvernet sitt og derfor var det ikkje grunnlag for å krevja anleggsbidrag. Vidare vurderte NVE saka i høve til forskrift 30. november 2004 nr 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet

(http://www.lovdata.no/for/sf/oe/xe-20041130-1557.html ). Etter denne forskrifta vil den som har feil i eige anlegg måtta utbetra desse. NVE konkluderte med at det ikkje var dokumentert at grenseverdien for spenningskvaliteten gitt i nemnde forskrift, var broten i anlegget. Bonden kunne difor ikkje påleggjast å utbetra anlegget. Nettselskapet kunne heller ikkje overføra kostnadane ved forsterking av eige distribusjonsnett til bonden, når nettselskapet bestemte dette på eige initiativ og ikkje undersøkt på førehand om anlegget til bonden hadde innverknad på leveringskvaliteten.        

Nettselskapet har følgjeleg i mange høve rett til å krevja anleggsbidrag, men det må følgja framgangsmåten i regelverket.

 

Sissel Fykse
advokat