Spørsmål:

Jeg har kjøpt jorda på en naboeiendom som tilleggsjord, mens min nabo som selger skal beholde tunet med hus. Det har oppstått en diskusjon om hvem som skal betale kostnadene på kr. 40 000 for kommunens oppmålingsforretning til fradeling av tunet.

Kjøpekontrakten er formulert slik at «Kjøper bærer kostnadene i forbindelse med salget»

Svar:

Utgangspunktet etter avhendingsloven av 3.7.1992 nr. 93 om salgskostnader er følgende i § 2-6:

«Seljaren ber alle kostnadene med å gjere eigedomen ferdig for sal. Det gjeld òg kostnadene til oppmålingsforretning og matrikkelføring, og sakkunnig hjelp til dette.

Kjøparen ber andre kostnader ved kjøpet, slik som til dømes dokumentavgift, tinglysingsgebyr og kostnadene ved konsesjonsførehaving.»

Dette skulle derfor tilsi at det er selger som må bære kostnadene til oppmålingsforretningen, mens kjøper betaler kostnadene til tinglysing av skjøtet og konsesjonsbehandlingen.

Imidlertid er avhendingsloven fravikelig etter § 1-2, jf. følgende:

«Når ikkje anna er særskilt sagt i lova, kan lova fråvikast ved avtale.»

I § 2-6 er det ikke inntatt noen bestemmelse som tilsier at loven er ufravikelig for dette forholdet. Det innebærer følgelig at selger og kjøper kan avtale en annen løsning for oppmålingsforretningen enn det som følger av hovedregelen ovenfor.

Derfor blir det et bevisspørsmål hva partene har ment med formuleringen «Kjøper bærer kostnadene i forbindelse med salget». Dersom partene imidlertid ikke har hatt en nærmere oppfatning av om hvem som skal betale for oppmålingsforretningen, vil jeg nok legge til grunn at kjøper med en slik formulering i kjøpekontrakten, også må dekke utgiftene til oppmålingsforretningen.