Kostnader til oppmålingsforretning

Av Ole Jacob Helmen,
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål:

Jeg har kjøpt jorda på en naboeiendom som tilleggsjord, mens min nabo som selger skal beholde tunet med hus. Det har oppstått en diskusjon om hvem som skal betale kostnadene på kr. 40 000 for kommunens oppmålingsforretning til fradeling av tunet.

Kjøpekontrakten er formulert slik at «Kjøper bærer kostnadene i forbindelse med salget»

Svar:

Utgangspunktet etter avhendingsloven av 3.7.1992 nr. 93 om salgskostnader er følgende i § 2-6:

«Seljaren ber alle kostnadene med å gjere eigedomen ferdig for sal. Det gjeld òg kostnadene til oppmålingsforretning og matrikkelføring, og sakkunnig hjelp til dette.

Kjøparen ber andre kostnader ved kjøpet, slik som til dømes dokumentavgift, tinglysingsgebyr og kostnadene ved konsesjonsførehaving.»

Dette skulle derfor tilsi at det er selger som må bære kostnadene til oppmålingsforretningen, mens kjøper betaler kostnadene til tinglysing av skjøtet og konsesjonsbehandlingen.

Imidlertid er avhendingsloven fravikelig etter § 1-2, jf. følgende:

«Når ikkje anna er særskilt sagt i lova, kan lova fråvikast ved avtale.»

I § 2-6 er det ikke inntatt noen bestemmelse som tilsier at loven er ufravikelig for dette forholdet. Det innebærer følgelig at selger og kjøper kan avtale en annen løsning for oppmålingsforretningen enn det som følger av hovedregelen ovenfor.

Derfor blir det et bevisspørsmål hva partene har ment med formuleringen «Kjøper bærer kostnadene i forbindelse med salget». Dersom partene imidlertid ikke har hatt en nærmere oppfatning av om hvem som skal betale for oppmålingsforretningen, vil jeg nok legge til grunn at kjøper med en slik formulering i kjøpekontrakten, også må dekke utgiftene til oppmålingsforretningen.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere