Korrigert oppgave for merverdiavgift

Publisert 28.01.2013
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål: om vinteren tar jeg brøyteoppdrag for private. En av kundene har ikke betalt fakturaen, og jeg har gitt opp håpet om å få inn penger. Omsetningen til kunden er fakturert, og utgående avgift er innberettet til skatteetaten. Ettersom den utgående avgiften i mine øyne er penger jeg ikke kommer til å få, kan jeg da sende korrigert oppgave for merverdiavgiften og få endret avgiftsbeløpet jeg må betale?

Svar: Det korte svaret er ja, men det er oppstilt vilkår for at tap på krav skal få betydning for hvilken omsetning du skal innberette og betale utgående avgift av.

Etter merverdiavgiftsloven § 4-7 kan beregningsgrunnlaget for utgående avgift korrigeres i to tilfeller:

1. Ved hevning: Den fakturerte omsetning bortfaller, og en ikke har krav på betaling av det fakturerte.  

2. Ved tap på krav: Vilkår at tapet skyldes debitors manglende betalingsevne, og ikke manglende betalingsvilje. Tapet må være endelig konstatert, og du har ikke korrigerings­adgang dersom det fortsatt er et reelt håp om å få oppgjør.

I merverdiavgiftsforskriften § 4-7-1 er det gitt nærmere regler for når et tap kan anses endelig konstatert på grunn av debitors manglende betalingsevne. Forutsetningen er at kravet fortsatt står udekket etter at følgende tiltak har vært gjennomført:

a) retatt tvangsinndrivning eller inkasso har vært forgjeves,

b) fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purringskrav med
normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier,

c) offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning, eller

d) fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig

Vilkårene i a) og b) er rene aktivitetskrav, mens vilkårene i c) og d) innebærer en vurdering av debitors status. Har debitor vært gjennom konkurs eller gjelds­for­handling uten at dette ga dekning, vil det være greit å konstatere endelig tap. Skulle konkurs eller tilsvarende ikke ha vært gjennomført, må det foretas en helhetsvurdering av debitors betalingsevne. Her kan det bli vanskelig å overbevise skatteetaten om at debitor mangler betalingsevne.

Det er med andre ord viktig å ha en aktiv innfordring av krav, og enten forfølge dem gjennom tvangsinnfordring/inkasso, eller ved den purreaktivitet som er beskrevet i forskriften. Dette både for å sikre korrigeringsadgangen for merverdiavgift, men også fordi aktiv forfølgelse av krav faktisk kan sikre innfordringen.

Vær oppmerksom på at inkasso ikke vil kunne gjennomføres for bestridte krav. Tvangsinn­fordring ved utlegg vil ikke kunne gjennomføres uten såkalt tvangsgrunnlag, enten i form av dom, rettsforlik, voldgiftsdom eller eksigibelt gjeldsbrev for kravet er til stede. Purringer og egeninnkrevning som beskrevet i forskriften et den sammenheng billige virkemiddel. En kan også forfølge kravet gjennom konkursinstituttet; det er kreditor som må overbevise tingretten om debitors insolvens.

Som man ser er det enklere å komme i posisjon b) enn a) fordi førstnevnte ikke nødvendigvis er avhengig av en prøvning av kravet. Samtidig fremstår nok presumsjonen for at kravet er tapt som sterkere der det har vært gjennomført en inkasso eller tvangsinnfordring, enn der kreditor selv har stått for all innfordring. Valg av innfordringsstrategi må derfor vurderes fra tilfelle til tilfelle, og tilpasses kravets betydning.

 

Anders Bjørnsen
advokat

27.09.2012

 

 

 

 

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere