Spørsmål:

Eg kjøpte ny traktor i september 2007. I august 2010, etter mindre enn 300 timar bruk, knakk ein aksling i girkassen for kraftuttaket. Nye delar er tydeleg kraftigare. Totalt kom reparasjonen på kroner 80 000 + meirverdiavgift. Kan eg ha krav på å få dekka noko av dette frå seljer/importør? Å skaffa til rette maskinteikningar og nye delar har og teke fleire månader.

Svar:

Når ein bonde kjøper ein traktor frå ein profesjonell traktorseljar, er det eit kjøp mellom næringsdrivande og det er den alminnelege kjøpslova som gjeld. I kjøpsloven § 17 heiter det:

§ 17. Varens egenskaper.
(1) Tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og
innpakning som følger av avtalen.
(2) Dersom annet ikke følger av avtalen, skal tingen:
(a) passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til;
(b) passe for et bestemt formål som selgeren var eller måtte være kjent med da kjøpet ble
inngått, unntatt når forholdene viser at kjøperen for så vidt ikke bygde på selgerens
sakkunnskap og vurdering eller ikke hadde rimelig grunn til å gjøre det;
(c) ha egenskaper som selger har vist til ved å legge fram prøve eller modell;
(d) være pakket på vanlig eller annen forsvarlig måte som trengs for å bevare og beskytte
tingen.
(3) Tingen har mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene i paragrafen her.”

Utgangspunktet må vera at hovudkomponentar til ein traktor, som her girkassen, skal vara lenger enn 300 timar. At seljar skiftar ut den aktuelle komponenten med ein kraftigare, kan tyda på at denne delen opphavleg ikkje var god nok. Ut i frå dette kan det vera grunnlag for å hevda at traktoren hadde ein mangel då du kjøpte den.

Etter kjøpslova § 32 andre ledd er det fristar for å gjera ein mangel gjeldande:

”Reklamerer kjøperen ikke innen to år etter den dag da han overtok tingen, kan han ikke seinere gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.”

I og med at du kjøpte og overtok traktoren i 2007 og skaden først viste seg i 2010, er fristen ute for å reklamera etter kjøpslova. Denne avgrensinga gjeld ikkje dersom seljaren har garantert for lenger tid. Seljaren kan dessutan koma i ansvar uavhengig av toårsfristen, dersom han har handla grovt aktlaust eller elles ”i strid med redelighet og god tro”, jf. kjøpslova § 33.

Sjølv om du er for seint ute til å reklamera, kan du prøva å ta opp saka med importøren av traktoren. For importøren vil det vera dårleg reklame at traktordelar er dimensjonert feil og påfører kjøparen store utgifter etter så kort tid.

Kjøpsloven finn du her