Spørsmål:

For noen år tilbake kjøpte jeg et brannvarslingsanlegg til bruk i driftsbygningene på gården. Anlegget har helt fra starten voldt meg mange problemer, og har nå helt opphørt å virke. Firmaet som solgte/installerte anlegget har i gått konkurs, slik at det ikke er noe å hente her. Kan jeg rette mitt mangelskrav mot produsenten av anlegget?

Svar:

Utgangspunktet etter kjøpsloven er at krav om reklamasjon, utbedring, omlevering og prisavslag må rettes mot selgeren du selv kontraherte med. Det er altså selgeren som har forpliktelser overfor deg. Imidlertid er det etter kjøpsloven § 84 åpnet for å gjøre krav gjeldende direkte overfor tidligere salgsledd, som omfatter din selgers hjemmelsmann (leverandør eller produsent) eller et tidligere ledd i salgskjeden.

Du vil da gå inn i det krav din kontraktsmotpart hadde (eller ville fått) mot det foregående ledd eller andre tidligere ledd i omsetningskjeden. Men du vil ikke få videre rettigheter enn det din kontraktsmotpart (eller annet tidligere ledd) hadde overfor det omsetningsledd du gjør krav gjeldende ovenfor. En ansvarsbegrensning produsenten hadde overfor selgeren som solgte anlegget til deg, vil kunne gjøres gjeldende overfor deg, selv om din selger ikke har tatt tilsvarende forbehold. Produsenten vil også kun stå ansvarlig for de krav detaljisten hadde overfor ham. Kan det konstanteres en mangel ved varen som skriver seg fra produsenten, og denne mangelen ville gitt din selger krav mot produsenten, vil du få samme rettighet. Men skyldes mangelen din selgers mangelfulle installasjon av produktet, vil ditt krav overfor produsenten bli avskåret. Kort sagt går du inn i den posisjon din selger hadde overfor et tidligere ledd i omsetningskjeden. Dette kan faktisk også føre til at du får videre mangelsbeføyelser overfor et tidligere salgsledd enn overfor din selger. Dersom selger har avtalt en ansvarsbegrensning overfor deg som det tidligere salgsledd ikke har avtalt, vil du kunne få utvidede rettigheter. Her vil det måtte avklares i det enkelte tilfelle i hvilken grad ansvarsbegrensningen inntatt av din selger også fritar et tidligere omsetningsledd for ansvar. I noen tilfeller kan din selger også ha inntatt vilkår i avtalen dere imellom om at du ikke har adgang til å henvende deg til et tidligere omsetningsledd.

Du nevnte at din selger var konkurs. Dette i seg selv er ikke noe vilkår for å reise krav mot et tidligere salgsledd. Du kan velge å gå rett på et tidligere ledd i omsetningskjeden.