Jordleie og kommunens anlegg av vann/kloakkledninger.

Av Ole Jacob Helmen,
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål: Jeg leier naboens jordbruksareal på 10-års avtale og det gjenstår 7 år av avtalen. Bortleier har nå inngått avtale med kommune om legging av vann- og kloakkledning. Kommunen er godt kjent med at jorda er bortleid til meg.

Avtalen om legging av vann- og kloakkledning er særdeles gunstig for kommunen da bortleier ikke har tatt noe forbehold om at mitt avlingstap i anleggsperioden skal erstattes fullt ut, hverken i anleggsbeltet eller på inneklemte/utilgjengelige arealer i anleggsperioden. I avtalen med kommunen er det heller ikke tatt noe forbehold om at erstatning for endret jordstruktur og framtidig redusert avling som følge av anlegget skal betales i virkningsperioden.

I jordleieavtalen mellom bortleier og meg er dette forhold ikke nærmere regulert da vi på avtaletidspunktet tre år tilbake ikke tenkte på at denne situasjonen skulle oppstå.

Kommunen sier bare at de forholder seg til jordeier og at erstatning er et forhold mellom jordeier og leier. Kan dette være riktig ? Da sitter jo jordleier fullstendig med svarteper ?

Jeg lurer på hvilke rettigheter jeg har som leietaker av jorda mot kommunen og bortleier i forbindelse med et slikt anlegg ?

Svar;

Det er nok opp til bortleier selv å ivareta sine interesser mot kommunen når det inngås en slik avtale, herunder å avtale de erstatningsposter som du mener mangler i avtalen mellom kommunen og bortleier. Kommunen har mao. ingen selvstendig plikt til å måtte inngå særskilt avtale om disse erstatningspostene med deg som leietaker av jorda, selv om kommunen vet at du er leietaker og at du vil lide et økonomisk tap som følge av avtalen mellom bortleier og kommunen.

Men i forhold til bortleier må du kunne gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende da jordleieavtalen ikke kan sies å være tilstrekkelig oppfylt fra bortleiers side ved at du som leietager av arealet ikke kan nytte dette fullt ut i hele avtaleperioden i henhold til den inngåtte avtalen.  Bortleier har her altså ikke vært tilstrekkelig årvåken til å ivareta sine forpliktelser overfor deg etter jordleieavtalen, i forhandlingene med kommunen.

Bortleier kan derfor komme i erstatningsansvar overfor deg for ditt økonomiske tap, ved at bortleier ikke har tatt forbehold i jordleieavtalen om å være ansvarsfri for ditt økonomiske tap som følge avtalen mellom bortleier og kommunen.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere