Av: Sigurd Gudmund Løland, seniorrådgiver i Bondelagets Servicekontor AS 

Spørsmål: 

Jeg driver besøksgård i tilknytning til mitt enkeltpersonforetak og har mottatt støtte til investering i anlegg både fra kommunen og fra en lokal privat stiftelse. Er dette skattepliktig inntekt og hvordan skal det føres i regnskapet?

Svar:

Det er forskjellige regler for tilskudd fra staten, en kommune eller et selskap med offentlig støtte på den ene siden og private tilskuddsytere på den annen.

Fra staten, kommunen eller et selskap med offentlig støtte

Investeringstilskudd fra staten, kommunen eller selskap med offentlig støtte er skattepliktig, beløpet skal likevel ikke føres til inntekt i utbetalingsåret, men skrives ned på kostprisen og reduserer dermed skattemessig avskrivningsgrunnlag for avskrivbare driftsmidler.

Det er to unntak fra denne reglen, i disse tilfelle er tilskuddene skattefrie og skal ikke skrives ned på skattemessig kostpris. Mottatt beløp føres derfor til konto for skattefrie inntekter:

  • Tilskudd til investering i distriktene etter forskrift om virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte av 17. juni 2014 nr. 807, fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Denne forskriften forteller hvilke kommuner som er omfattet.
  • Tilskudd til investeringer etter forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket av 19. desember 2014 nr. 1816 § 3, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet, når tilskuddet gis til investering i kommune som er nevnt i § 3 i forskrift 807 av 17. juni 2014. Paragrafen forteller om tiltaksgrupper og tilskuddsnivå. Jf. oversikt over kommuner i forskrift av 17. juni 2014

For begge tilskuddstyper gjelder at de blir skattepliktige hvis driftsmidlet det er gitt støtte til realiseres innen fem år. I praksis gjøres det ved at tilskuddet regnes som en del av vederlaget.

Skatteloven § 5-31 bokstav a sier:

              ”Som inntekt regnes ikke:

  • tilskudd til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr innenfor rammen av forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket av 19. desember 2014 nr 1816, innenfor det geografiske området som omfattes av § 3 i forskrift 17. juni 2014 nr. 807 og distriktsrettet investeringsstøtte etter samme forskrift, jf. likevel § 14-44 første ledd siste punktum.”

Fra private tilskuddsytere

Muligheten til å skrive ned kostprisen med tilskuddet gjelder ikke støtte fra andre enn staten, kommunen eller selskap med offentlig støtte. Mottar en gave eller tilskudd fra privatpersoner, private stiftelser med videre må en først vurdere om dette er en privat gave eller mottatt i næring. Driver en skattepliktig næring og driftsmidlet en mottar støtte til skal brukes i næring må en gå ut fra at beløpet gjelder næringen og beløpet skal inntektsføres i sin helhet i året.