Spørsmål: Jeg er en bonde som vurderer å investere i solcelleanlegg på driftsbygningen. Solcelleanlegget vil produsere energi som både skal tjene til oppvarming av bolig og driftsbygning. Dagens fordeling av strømforbruk er 60 % i næring, og 40 % privat. Investeringskostnadene er kr 620 000,- eks. mva for solcelleanlegget.  Jeg ønsker litt info om hvordan dette skal behandles både skattemessig og merverdiavgiftsmessig.

Svar: Når det gjelder skattemessig fradragsrett for kostnader knyttet til solcelleanlegg skilles det på hvor energien i hovedsak forbrukes. Plasseringen av anlegget er uten betydning, dvs. om anlegget er plassert på privat bygning eller på næringsbygg. Jeg forstår det slik at 60 % av energien i ditt tilfelle vil bli benyttet i næring, og at dermed hovedbruken av solcelleanlegget vil være i virksomhet. Konsekvensen av dette er at anlegget skal aktiveres i virksomheten, med rett på avskrivinger. Hvilken saldogruppe anlegget skal aktiveres i avhenger av hva formålet med energiproduksjonen er. Dersom energiforbruket i hovedsak skal tjene bygningens brukelighet, skal den aktiveres i saldogruppe j.  Er formålet å dekke energi- og varmebehov i produksjonen på gården, for eksempel i husdyrproduksjonen for at dyrene skal produsere optimalt, skal anlegget aktiveres i saldogruppe h med forhøyet avskrivningssats (10 %).

I deres tilfelle skal det avskrivbare anlegget også levere energi til privat bruk. Det vil da bli en fordelsbeskatning for uttaket av energi. Fordelsbeskatningen gjøres til markedsverdi per kwh til privat. Et solcelleanlegg gir mest energi i måneder av året hvor strømprisen historisk sett har vært lav. Her vil det være riktig å bruke sesongpris for markedsverdi. Forbrukerrådet har oversikt over strømpriser på www.strompris.no.

Når det gjelder merverdiavgift skal dette fordeles forholdsmessig ut fra forventet bruk. Inngående merverdiavgift for den delen av anlegget som benyttes i næring, her 60 %, vil kunne fradragsføres. Merverdiavgift vedrørende privat bruk, her 40 %, skal ikke fradragsføres, men blir en del av anleggets kostpris. Vær oppmerksom på at dersom den private bruken senere skulle øke med mer enn 10 %, vil det kunne oppstå justeringsforpliktelser for merverdiavgift. Skulle det bli aktuelt med omsetning av strøm til andre, vil dette får direkte betydning for avgiftsbehandlingen og evt. uttaksberegning for din private bruk. Ved eventuell omsetning skal all inngående avgift knyttet til solcelleanlegget fradragsføres, og den private bruken avgiftsbelegges ved at det beregnes uttaksmerverdiavgift. Det er i så fall den alminnelige omsetningsverdien som skal legges til grunn ved uttaksberegningen.