Av: Sigurd Gudmund Løland, seniorrådgiver i Bondelagets Servicekontor AS

Spørsmål:

Jeg skal selge gården der jeg driver kornproduksjon og skogbruk. I den forbindelse får jeg utgifter til bl.a. takst, eierskifterådgiver og advokat. Jeg har prøvd å finne ut om jeg får fradrag for merverdiavgift for disse kostnadene, men svaret varierer med hvor jeg leser og hvem jeg spør. Har du et entydig svar på dette? Samtidig vil jeg spørre om jeg får skattemessig fradrag for kostnader ved salget.

Svar:

Merverdiavgift

Det er ikke rart at retten til merverdiavgiftsfradrag ved salg av eiendom har vært vanskelig å finne ut av, fordi saken har vært uavklart de siste årene, men nå er saken endelig avgjort av Høyesterett i dom som ble avsagt 14. oktober 2021.

Kort sagt får ikke selger fradrag for merverdiavgift på transaksjonskostnader, dvs. rådgivning, megler- og advokathonorarer med videre, ved salg av fast eiendom, selv om den er brukt i avgiftspliktig næring.

Saken gjaldt fem avgjørelser fra Skatteklagenemnda. Fem forskjellige selskap hadde krevd fradrag for merverdiavgift ved kjøp av tjenester i forbindelse med avgiftsfritt salg av eiendommer som var brukt i avgiftspliktig virksomhet. Spørsmålet var likevel om kjøpet av tjenestene var til bruk i den registrerte virksomheten. Fradrag ble først nektet av skatteetaten og selskapene klaget avgjørelsen inn for Skatteklagenemnda, der de fikk medhold. På bakgrunn av dette gikk Staten ved Finansdepartementet til søksmål mot Skatteklagenemda med krav om at vedtakene skulle kjennes ugyldige. Vi fikk altså den spesielle situasjonen at Staten gikk til søksmål mot Staten.

Skatteklagenemda tapte først i Oslo tingrett i mai 2019 og anket saken til Borgarting lagmannsrett som forkastet anken i november 2020.  Og nå har Høyesterett slått endelig fast at det ikke gis fradrag for inngående merverdiavgift for tjenester kjøpt i forbindelse med salg av eiendom fra de fem selskapene. Det var ikke tvil om at eiendommene var brukt i avgiftspliktig virksomhet, men det avgjørende var at salget av eiendommene ikke var direkte relevant for den avgiftspliktige virksomheten.

En må kunne anta at en fortsatt får fradrag for inngående merverdiavgift for transaksjonskostnader ved kjøp av fast eiendom som skal brukes i avgiftspliktig virksomhet. Det står i dommen i avsnittet som gjelder Siemens, som var en av de fem selskapene, at «det er semje mellom partane om at kostnader til erverv av eigedom til bruk i verksemda, inkludert rådgjevning knytt til framtidige leigeforhold, kan føres til fradrag.»  En kan likevel vurdere om en skal legge ved tilleggsopplysninger til mva-meldingen om at en har trukket fra inngående merverdiavgift i slike tilfeller. Da risikerer en ikke tilleggsavgift hvis avgiftsmyndighetene nekter fradrag.

Skattemessig fradrag

Selger får bare skattefradrag i den grad gevinsten er skattepliktig, selger du et gardsbruk skattefritt innen familien får en altså ikke fradrag for kostnader ved salget. Hvis kjøper betaler kostnadene, må de legges til kostprisen.