Hvordan beregner man prisen på en landbrukseiendom?

Publisert 10.05.2011
  • Tips en venn om denne siden

Svaret er avhengig av hvilken situasjon man befinner seg i. Jeg skal her gi et overblikk over noen typesituasjoner. Det understrekes at utgangspunktet i norsk rett er avtalefrihet. Prisen kan derfor avtales fritt, men ikke settes høyere enn det som følger av reglene.

Konsesjonsprisen gjelder ved salg utenfor odelskretsen eller nær familie. Bygningene prissettes etter kostnadsverdi (byggekostnader minus alder og slitasje). Ligger eiendommen i et attraktivt område kan våningshuset gis et «boverditillegg». Tillegget er høyest for sentralt beliggende eiendommer, men skal aldri overstige kr. 1 500 000,-. For jord og skog gjelder
avkastningsverdien. Produksjonsinntektene fra jord og skogbruk skal altså betale arealene innen et gitt antall år (for tiden 25). Ved kjøp av tilleggsjord kan arealverdiene gis et tillegg på inntil 50 %, avhengig av fordelene som oppnås.

Odelstakst er uavhengig av konsesjonsprisen, og settes til det nivå en «vanlig» kjøper er villig til å betale for eiendommen som landbruk. Personer med andre hovedyrker enn landbruk er også vanlige kjøpere, men ikke personer som ser eiendommen som et investeringsobjekt med sikte på fremtidig regulering og utbygging.

Åsetestakst gjelder bare når livsarving (dvs. direkte etterkommer) overtar odlingsjord på dødsboskifte. Odlingsjord må oppfylle de samme arealkrav som odelsjord, men trenger ikke å ha vært i familiens eie i hevdstid. Åsetestaksten skal være «rimelig», og settes ofte til 75 % av odelstakst. Bare en liten andel av eiendomsomsetningene prissettes etter ren åsetestakst,
men prinsippet har stor betydning ved ordinære generasjonsskifter, jf under.

Åsetesprinsippet benyttes ofte i forbindelse med ordinære generasjonsskifter ved at partene avtaler en pris på 75 % av takst (uegentlig åsete). I dag er det en del foreldre som kvier seg for å sette prisen under 100 %, fordi søsken av overtakeren protesterer. Dette er imidlertid ubegrunnet ettersom selger ofte tjener på å redusere prisen. Det skyldes at man er fritatt for
skatt på hele salgsvederlaget når prisen er redusert med minst 25 %. Har selger selv eid eiendommen i kortere tid enn 10 år, reduseres fordelen gradvis.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere