Svar: Når du ved bestillingen har understreket overfor selger at du trenger en traktor med to doble uttak foran og fire doble uttak bak, og som vil bli brukt samtidig, vil det åpenbart være en mangel ved traktoren at den ikke har dette antallet uttak. En løsning med hydraulikkslanger under kroppen og bruk av bakre uttak foran avhjelper som du sier i realiteten ikke dette.

Etter kjøpsloven § 34 kan du kreve at selger for egen regning retter mangelen, såfremt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for selger. Hva som er urimelig kostnad eller ulempe kan være vanskelig å definere. Men når det er levert en vare som åpenbart ikke fyller de vilkår som var forutsatt i bestillingen, skal det mye til for anse en tur til verksted på selgers regning som urimelig.

Når selger ikke er villig til å gjennomføre retting, vil prisavslag etter kjøpsloven § 38 bli aktuelt. Det kan kreves prisavslag slik at ”forholdet mellom avtalt og nedsatt pris tilsvarer forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden”. For en mangel av denne typen, som kan utbedres for en fast pris hos en ordinær forhandler, synes det rimelig klart at korrekt prisavslag er identisk med den kostnad en slik jobb vil ha hos forhandler.

Det fremstår som rimelig sikkert at du har rett til prisavslag, og må fastholde påstanden om dette. Dersom selger ikke er villig til å innrømme og utbetale avslaget, må du forfølge dette rettslig.

Etter tvisteloven § 6-2 skal saker med tvistegjenstand under kr 125 000 først prøves i forliks­rådet. Dersom prisavslaget utgjør mindre enn kr 125 000, og må du sendes en forliksklage til forliksrådet.

Før du sender klagen må du sende selger et skriftlig varsel om at du vil inngi forliksklage. Du må der opplyse om hvilket krav du vil fremme, på hvilket grunnlag, og be om at det tas stilling til saken, jf tvisteloven § 5-2.

Forliksklagen kan inngis både skriftlig og muntlig, men skriftlig klage er å foretrekke. Den skal alltid inneholde: navn på forliksråd, navn og adresse på partene, opplysning om hva saken gjelder, og en begrunnet påstand som forteller hva man ønsker resultatet av forliksbehandlingen skal bli, og hvorfor. Dokumentasjon, som her en kjøpskontrakt, eventuelt en bestilling som definerer hvilke spesifikasjoner traktoren skulle ha, bør vedlegges. Utgangspunktet er at forliksklage skal inngis hos selgers verneting, altså der selger er hjemmehørende.

Når klagen er inngitt vil selger få en frist av forliksrådet til å inngi tilsvar. Deretter vil det bli innkalt til møte. Du kan la deg representere av advokat i møtet, og skal du møte med advokat må du ifølge tvisteloven § 6-7 (5) varsle om dette minst en uke før møtet. Alle bevis du ønsker å påberope deg i møtet må være inngitt til forliksrådet i forkant av møtet, slik at motparten har anledning til å gjøre seg kjent med dem. I motsatt fall risikerer du at bevisene nektes ført. I forliksrådet vil dere begge få anledning til å fremlegge deres syn på saken, og eventuelle dokumentbevis vil bli gjennomgått.

Anders Bjørnsen
Advokat

21.11.2012