Spørsmål:

Vi har leid ut en liten del av vår eiendom til naboparet, hvor de får oppbevare sin campingvogn når de ikke er ute på tur med den. Vi har en skriftlig avtale om at leieforholdet er løpende med rett til oppsigelse. Oppsigelsesfristen er tre måneder. Det betales en årlig symbolsk sum. Denne ordningen har vart i over 20 år. Vi har et godt forhold til naboene, men vi frykter nå at de mener å ha hevdet bruksrett til den delen av eiendommen som campingvogna deres oppbevares på. Det virket som om nabodama hadde glemt leieavtalen sist jeg snakket med henne, og hun antydet noe om hevd. Spørsmålet vårt er om naboparet kan ha hevdet rettigheter i området hvor campingvogna står? Vi har hørt noe om at tålt bruk gjør at hevd ikke går an. Hva betyr det?

Svar:

Svaret på spørsmålet deres, finner man i hevdslova § 5:

Den som har tingen til forvaring, leige, lån eller pant, kan ikkje hevda eigedomsrett. Det same gjeld den som har ein annan rett til å sitja med tingen.

Bestemmelsen er formulert for tilfeller hvor det er spørsmål om hevd av eiendomsrett, men den gjelder tilsvarende for bruksrettshevd, jf. § 7. Det er altså en forutsetning for å kunne hevde eiendomsrett eller bruksrett at rådighetsutøvelsen må stride med hva hevderen egentlig har rett til. Når det skjer en bruk som er rettmessig, har eier ingen grunn til å gripe inn. Dersom bruken overskrider rammen for hva brukeren har rett til, kan det være grunnlag for hevd. Det vil i så fall kreve at overskridelsen er av en slik art den kan konstateres av eieren, og den må ikke være helt ubetydelig. Dersom naboene for eksempel hadde satt opp terrasse rundt vogna og etablert en form for fritidsbolig, hadde det vært grunn til å reagere – dette er noe annet enn oppbevaring. I et slikt scenario er det uansett vanskelig å si at naboene har hatt aktsom god tro om tiltaket, jf. hevdslova § 4.

Hevdslova § 5 innebærer at for eksempel en leieavtale eller tålt bruk i utgangspunktet vil stenge for hevd, så lenge rådighetsutøvelsen til brukeren ikke går ut over det som er berettiget. Dere spør hva tålt bruk betyr. Det er et annet grunnlag for rådighet enn en leieavtale. Tålt bruk innebærer at bruken skjer som en villighet eller en form for samtykke fra eierens side – bruken tolereres eller tillates – og grunneier kan når som helst bestemme at bruken skal opphøre. Et klassisk tilfelle av tålt bruk er at skolebarn får ta snarveien gjennom en hage. Når det er klart at det dreier seg om tålt bruk, kan det ikke hevdes.

Gjennom leieavtalen har naboparet deres en særlig hjemmel til å bruke eiendommen deres til oppbevaring av en campingvogn. Når naboparet utøver denne rettigheten i henhold til avtalen, har ikke dere som grunneiere noen foranledning til å reagere på dette. Det er også grunnen til at naboene ikke kan hevde noen rett, jf. hevdslova § 5. Naboene vil heller ikke oppfylle hevdsvilkåret om å være i aktsom god tro, jf. § 4. Dere bør fremlegge leieavtalen for naboene, som de virker å ha glemt, slik at misforståelsen om hevd ikke fortsetter.

Siden leieavtalen uansett stenger for hevd i deres sak, er det ikke nødvendig å vurdere de øvrige hevdsvilkårene, herunder kravet til hevdstid på 20 år (i visse tilfeller 50 år).