Spørsmål:

I sommer kom en fullvoksen okse seg ut av sin inngjerding og inn på et tilstøtende felles beiteareal der det beiter kviger av både NRF og kjøttfe. Oksen gikk der noen dager før den ble hentet av eieren.

Det er uklart hvorvidt oksen har parret seg med kvigene, eller eventuelt hvor mange den har gjort drektig. Kvigene må derfor drektighetsundersøkes av vetrinær, og eventuelle fostre må da fjernes.

Svar:

Dette er regulert i lov av 06.03.1970 nr. 5 Lov om avgrensing i retten til å sleppa hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite, jf. § 3:

«Det er forbode å la oksar som er eldre enn 6 månader gå på beite,

a) i sambeiteområde  i utmark eller innmark,

b) saman med kyr som andre eig, i anna beiteområde  eller

c) der tilhøva er slik at dei lett kan koma saman med kyr som andre eig.

Forboda gjeld ikkje beite på særskilt område der oksar  blir haldne for seg, såframt området er forsvarleg inngjerda eller dyra er under forsvarleg tilsyn.»

Det er altså forbud mot å slippe okser som er eldre en 6 mndr. i sambeiteområdet som det etter pkt. a) her er snakk. Et erstatningsansvar for eieren av oksen vil derfor klart komme på tale. Omfanget av erstatningsansvaret går jeg ikke nærmer inn på i denne omgang.

Dessuten vil et slipp i strid med loven være straffbart med bøter, jf. § 6