Hanndyrloven - okse på ville veier

Av Ole Jacob Helmen,
  • Tips en venn om denne siden

Hva sier loven om en fullvoksen okse som har kommet seg inn på et beite med kviger?

Spørsmål:

I sommer kom en fullvoksen okse seg ut av sin inngjerding og inn på et tilstøtende felles beiteareal der det beiter kviger av både NRF og kjøttfe. Oksen gikk der noen dager før den ble hentet av eieren.

Det er uklart hvorvidt oksen har parret seg med kvigene, eller eventuelt hvor mange den har gjort drektig. Kvigene må derfor drektighetsundersøkes av vetrinær, og eventuelle fostre må da fjernes.

Svar:

Dette er regulert i lov av 06.03.1970 nr. 5 Lov om avgrensing i retten til å sleppa hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite, jf. § 3:

«Det er forbode å la oksar som er eldre enn 6 månader gå på beite,

a) i sambeiteområde  i utmark eller innmark,

b) saman med kyr som andre eig, i anna beiteområde  eller

c) der tilhøva er slik at dei lett kan koma saman med kyr som andre eig.

Forboda gjeld ikkje beite på særskilt område der oksar  blir haldne for seg, såframt området er forsvarleg inngjerda eller dyra er under forsvarleg tilsyn.»

Det er altså forbud mot å slippe okser som er eldre en 6 mndr. i sambeiteområdet som det etter pkt. a) her er snakk. Et erstatningsansvar for eieren av oksen vil derfor klart komme på tale. Omfanget av erstatningsansvaret går jeg ikke nærmer inn på i denne omgang.

Dessuten vil et slipp i strid med loven være straffbart med bøter, jf. § 6

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere