Spørsmål:

I forbindelse med utvikling av et lite hyttefelt i egen utmark for tomtesalg etablerte jeg for egen regning også et vann og avløpsanlegg for tomtefeltet.

Etter at de fysiske arbeidene på vann og avløpsanlegget var utført ba jeg kommunen om godkjenning av anlegget slik at drift kunne begynne. Jeg fikk da til svar at det ikke kunne gis godkjenning med meg som eier/driver av anlegget, og at de eneste private aktører som hadde adgang til å ha slike anlegg var andelslag bestående av anleggets brukere.

Kan dette være riktig? Skal jeg ikke få bruke anlegget jeg ha investert betydelige verdier i?

Svar:

Utgangspunktet er at kommunen har rett. Etter lov om kommunale vass- og avløpsanlegg er det kun kommuner som kan etablere nye vann- og avløpsanlegg.  Det er mulig for kommunen å gi løyve til private. Det er imidlertid en forutsetning for løyve at søker er et andelslag organisert av brukerne.

Det er to umiddelbare veier ut av dette for deg:

Loven gjelder ikke «mindre» anlegg. Med mindre anlegg forstår man anlegg som kun forsyner 20 hus/hytter eller tilsvarende 50 personer. Er anlegget ditt under denne størrelsen må dette påpekes ovenfor kommunen.

Er anlegget så stort at det omfattes av loven må du sørge for at det etableres et andelslag (noe som i praksis betyr et samvirkeforetak her) der de hytteeiere/tomtekjøpere som til enhver tid finnes er medlemmer. Rammene for organisering av dette, samt fordeling av eierskap/driftsansvar til anlegget mellom deg og samvirkeforetaket er for komplisert til å behandles her, men et slik foretak vil være nøkkelen til kommunal godkjenning og driftstillatelse for anlegget. husk at eierskap til anlegget neppe er hovedpoenget for deg, hovedpoenget er den mulighet et fungerende anlegg gir for tomtesalg.

Det skal bemerkes at samvirkeforetak som nevnt her også kan registreres frivillig for merverdiavgift og få fradragsrett for bygging av vann- og avløpsanlegg. En bevisst bruk av denne muligheten kan gi deg som utvikler mulighet til å etablere slik anlegg uten merverdiavgiftskostnad for deg. Ved planlegging av slike anlegg bør man altså alltid se på mulighetene for å etablere et samvirkeforetak der eksisterende hytteeiere eller tomtekjøpere er medlemmer. Hvordan dette gjennomføres med avgiftsbesparelse som virkning for utvikler er selvsagt for komplisert til å behandles i dybden her.