Fritak fra eiendomsskatt for gartnerier og planteskoler

Av Marianne Imerslund,
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål:

I min kommune skal det nå innføres eiendomsskatt. I den forbindelse lurer jeg på om det blir ilagt eiendomsskatt på gartneriet jeg har i forbindelse med gårdsbruket, hvor jordveien bortforpaktes.

Svar:

Det følger av eiendomsskatteloven § 5 bokstav h at gartnerier og planteskoler som er tilknyttet gårds- eller skogbruk er fritatt eiendomsskatt. Det avgjørende for om et gartneri skal være unntatt eiendomsskatt, er at det er tilknyttet en eiendom som etter sin karakter og omfang faller inn under jordbruksfritaket. Ligger gartneriet på et gårdsbruk som er nedlagt, og av den grunn faller utenfor landbruksfritaket, vil gartneriet heller ikke omfattes av fritaket. Du skriver at jordveien er bortforpaktet, og at du således ikke driver jorden selv. Dette har ingen betydning for eiendomsskatten, slik at du vil allikevel falle inn under jordbruksfritaket.

Dersom du har et utsalg fra gartneriet på eiendommen, hvor en større del av salgsinntektene kommer fra annet enn egenproduserte planter og grønnsaker, vil utsalget ikke være omfattet av fritaket for eiendomsskatt. Kommunen kan således ilegge eiendomsskatt på denne delen av eiendommen.  

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere