Spørsmål:

I min kommune skal det nå innføres eiendomsskatt. I den forbindelse lurer jeg på om det blir ilagt eiendomsskatt på gartneriet jeg har i forbindelse med gårdsbruket, hvor jordveien bortforpaktes.

Svar:

Det følger av eiendomsskatteloven § 5 bokstav h at gartnerier og planteskoler som er tilknyttet gårds- eller skogbruk er fritatt eiendomsskatt. Det avgjørende for om et gartneri skal være unntatt eiendomsskatt, er at det er tilknyttet en eiendom som etter sin karakter og omfang faller inn under jordbruksfritaket. Ligger gartneriet på et gårdsbruk som er nedlagt, og av den grunn faller utenfor landbruksfritaket, vil gartneriet heller ikke omfattes av fritaket. Du skriver at jordveien er bortforpaktet, og at du således ikke driver jorden selv. Dette har ingen betydning for eiendomsskatten, slik at du vil allikevel falle inn under jordbruksfritaket.

Dersom du har et utsalg fra gartneriet på eiendommen, hvor en større del av salgsinntektene kommer fra annet enn egenproduserte planter og grønnsaker, vil utsalget ikke være omfattet av fritaket for eiendomsskatt. Kommunen kan således ilegge eiendomsskatt på denne delen av eiendommen.