Av: advokat Elise Midling-Hansen, Bondelagets Servicekontor

Spørsmål: Jeg er en bonde i slutten av 50-åra, som eier et gårdsbruk. Jeg har fått påvist alvorlig sykdom som kan svekke meg betraktelig i årene fremover. Jeg ønsker at min kone skal få råde over mine personlige og økonomiske interesser den dagen jeg ikke selv klarer det. Særlig dette med gården er en bekymring. Eldstesønn, som har odel, ønsker på sikt å ta over gården, men er ikke klar for dette enda. Jeg ønsker å sikre at overdragelse kan muliggjøres også om jeg er alvorlig svekket på det tidspunktet han er klar til å overta. Jeg har hørt at flere har nevnt dette med fremtidsfullmakt, og lurer på om dette kanskje er løsningen for oss. Jeg og min ektefelle har kun felles barn, så dette med arv er ingen stor bekymring i vårt tilfelle.

Svar: Fremtidsfullmakt er absolutt en god løsning for deg. Kort fortalt er fremtidsfullmakt et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål, hvor du f.eks. kan bestemme at din ektefelle skal ivareta både dine økonomiske og personlige interesser den dagen du eventuelt ikke lenger klarer det selv pga alvorlig sykdom.

Du har stor frihet til å velge hvilke områder fremtidsfullmakten skal regulere. Et råd er å sørge for at fullmakten ikke er for snever, da du i så fall risikerer at det blir behov for vergemål i tillegg. Du bør derfor sørge for å ha relativt generelle beskrivelser av fullmaktens virkeområde, slik at fullmakten treffer bredt. I tillegg er det noen forhold du spesifikt bør regulere i fremtidsfullmakten:

  • Salg av gården: Fullmektigen, din kone, kan i kraft av fremtidsfullmakten gis mulighet til å selge gården. Det er viktig at gården spesifiseres med gårds- og bruksnummer. Siden det er snakk om et gårdsbruk vil barna dine ha en forkjøpsrett i kraft av odelsloven. Dersom eldste sønn, evt et av de andre barna, overtar gården, bør det fremgå om det skal gis «åstesavslag»/skje et gavesalg, herunder om noe skal være forskudd på arv. En forutsetning for skattefritt salg av gårdsbruk er at det gis en gave på minst 25 % (sktl. § 9-13). Hvordan kjøpesummen skal fordeles, f.eks. om noe skal fordeles som forskudd på arv til øvrige søsken, kan også avtales i fremtidsfullmakten.
  • Forskudd på arv/gaver: En annen ting det er greit å være klar over er at fullmektigen i utgangspunktet kun kan gi «sedvanlige» gaver på vegne av fullmaktsgiver. Man du kan i fremtidsfullmakten avtale at det kan gis større gaver til barna/arveforskudd.

Husk at det er en del absolutte formkrav som må være oppfylt for at en fremtidsfullmakt skal være gyldig (i likhet med testament), bl.a. krav om skriftlighet og vitner. I noen tilfeller, eksempelvis der man gradvis blir sykere og sykere, kan det være hensiktsmessig med en legeerklæring som bekrefter at du forstår fullmaktens betydning på de områdene den regulerer. Det er i motsetning til testamenter ingen oppbevaringsordning for fremtidsfullmakter. Man må selv sørge for at fremtidsfullmakte er oppbevart et trygt sted.

På hjemmesiden: www.vergemal.no og www.statsforvalteren.no kan du finne informasjon om hva du kan avtale i fremtidsfullmakten, formkrav, eksempler («mal») m.m. Min anbefaling er likevel at du får bistand av advokat ved opprettelse av fremtidsfullmakten, særlig i ditt tilfelle hvor fremtidsfullmakten også skal omfatte muligheten til overdragelse av gårdsbruk. Det er typisk først når fremtidsfullmakten skal tas i bruk at man oppdager mangler ved fullmakten, og da er det for sent å rette opp.