Fraskrivelse av odelsrett eller løsningsrett

Publisert 31.08.2012
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål: Situasjon A: Nr. 3 i søskenflokken har overtatt odelseiendommen, og i den forbindelse har nr.1 og 2 fraskrevet seg odelen. Nr. 3 har eid eiendommen i mer enn 6 måneder, men ønsker nå å selge den på det åpne marked. Eiendommen kan bli solgt til en med dårligere odelsrett eller til en uten odelsrett. Har nr. 1 og nr. 2 sin odelsrett i behold og dermed mulighet for å reise odelssøksmål mot kjøperen ? Situasjon B: Nr. 1 og 2 har ikke fraskrevet seg sin odelsrett ved salget til nr.3, men har bare unnlatt å bruke denne innen 6 mndr-fristen. Har de fortsatt sin odelsrett i behold ved framtidig salg til andre ?

Svar: Situasjon A: Odelsloven skiller mellom tap av løsningsrett og tap av odelsrett. Etter odelslovens § 25 kan man nemlig "skriftleg binde seg, anten andsynes einskilde eller i det heile, til ikkje å gjere den gjeldande." (Kravet til skriftlighet kom inn i loven fra 1.7. 2009, men har ikke tilbakevirkende kraft, slik at tidligere muntlig eller stilltiende frafall fortsatt er gyldig.)

Avgjørende er derfor hvorledes erklæringen om fraskrivelse av "odelen" er formulert fra nr. 1 og 2. Dersom de kun har fraskrevet seg løsningsretten overfor nr. 3 og hans/hennes linje, jf. "andsynes einskilde" etter § 25, er det bare en prioritetsvikelse overfor nr. 3 og hans/hennes linje som er skjedd ved at nr. 3 med sin linje rykker opp med beste prioritet i søskenflokken. Ved salg til andre enn nr. 3`s linje, har nr. 1 og 2 fortsatt odelsretten i behold uansett hvor lang tid etter nr. 3`s erverv salget skjer til andre. De kan dermed reise odelssøksmål mot kjøperen.

Dersom nr. 1 og 2 har fraskrevet seg odelsretten helt generelt til eiendommen, jf. "i det heile" etter § 25, kan de ikke reise odelssøksmål mot noen ved etterfølgende salg av eiendommen.

Det kan være svært praktisk å gjøre slike frafall, både før og i forbindelse med salg til yngre søsken/dårligere odelsberettigede i et generasjonsskifte og ved salg ut av slekta, i det en da avklarer for kjøper i forbindelse med salget at det ikke kommer odelssøksmål fra de som har frafalt odelsretten/løsningsretten. Dermed slipper kjøper å vente i det uvisse i 6 mndr. på om det kommer et odelssøksmål fra disse. Frafall fra umyndige barn må ha skriftlig samtykke både fra vergen og fra overformynderiet for å være gyldig.

Norges Bondelag har utarbeidet skjema for begge formål etter § 25. Det finner du på Min Side.

Situasjon B:  Når nr. 1 og 2 ikke har fraskrevet seg odelsretten eller løsningsretten ved salget til nr. 3 og hans/hennes linje, inntrer kun prioritetsvikelse overfor nr. 3 og hans/hennes linje automatisk når det har gått 6 mndr. etter tinglyst skjøte til nr. 3. De kan dermed reise odelssøksmål mot kjøperen når nr. 3 selger til dårligere odelsberettigede utenfor sin egen linje eller ut av slekta.

Ole Jacob Helmen
advokat

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere