Fastsette forpaktningsavgift

Av Alfred Schøyen,
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål:

Vi er blitt enige om å forpakte en gård som forventes være en heltids beskjeftigelse, men har fått litt problemer rundt hvordan vi skal komme fram til selve forpaktningsavgiften. Finnes det noen enkle regler for hvordan dette skal gjøres?

Svar:

Utgangspunktet må tas i forpaktningslovens § 6 som slår fast at avgifta skal fastsettes i penger og blir partene ikke enige om størrelsen på avgifta, skal kommunen fastsette avgifta. Kommunens retningslinjer er at avgifta skal beregnes ut fra alminnelig verdsetting av naturalia og tjenester i bygda.

Rettspraksis har lagt til grunn en vurdering  som følger det som jordleiekomiteen mente i 1962, nemlig at ved fastsetting av avgifta må hensyn tas til begge parters berettigede interesser. Eieren må kunne kalkulere med en normal forrentning av investert kapital og i tillegg dekning av avskrivinger, vedlikehold, skatter og andre kostnader som han har på eiendommen i forpaktningstiden.

Dette medfører i praksis i dag at partene i stor utstrekning selv bør finne det som er deres nivå både for bortleie og leie med bakgrunn i eiendommens påregnelige avkastning, slik at forpakter vil kunne få et økonomisk grunnlag til å leve av eiendommen på.

 

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere