Spørsmål:

Vi er blitt enige om å forpakte en gård som forventes være en heltids beskjeftigelse, men har fått litt problemer rundt hvordan vi skal komme fram til selve forpaktningsavgiften. Finnes det noen enkle regler for hvordan dette skal gjøres?

Svar:

Utgangspunktet må tas i forpaktningslovens § 6 som slår fast at avgifta skal fastsettes i penger og blir partene ikke enige om størrelsen på avgifta, skal kommunen fastsette avgifta. Kommunens retningslinjer er at avgifta skal beregnes ut fra alminnelig verdsetting av naturalia og tjenester i bygda.

Rettspraksis har lagt til grunn en vurdering  som følger det som jordleiekomiteen mente i 1962, nemlig at ved fastsetting av avgifta må hensyn tas til begge parters berettigede interesser. Eieren må kunne kalkulere med en normal forrentning av investert kapital og i tillegg dekning av avskrivinger, vedlikehold, skatter og andre kostnader som han har på eiendommen i forpaktningstiden.

Dette medfører i praksis i dag at partene i stor utstrekning selv bør finne det som er deres nivå både for bortleie og leie med bakgrunn i eiendommens påregnelige avkastning, slik at forpakter vil kunne få et økonomisk grunnlag til å leve av eiendommen på.