Etterslepsprinsippet

Av Rune Rylandsholm,
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål:

Eg er bonde og fyller 62 år i november 2016. Eg planlegg å overføre garden min til neste generasjon, og søke om tidlegpensjon i jordbruket. I tillegg har eg ein del helseplager, slik at det ikkje er utenkjeleg at eg kan bli uføretrygda innan eit års tid. Kan eg kombinere tidlegpensjon i jordbruket med uføretrygd? Og dersom eg ikkje vert uføretrygda: Kva skjer med inntektsføring frå  gevinst- og tapskonto frå avslutta verksemd som vel er personinntekt? Påverkar det retten til tidlegpensjon i jordbruket?

Svar:

Du kan ikkje kombinere tidlegpensjon i jordbruket (TPO) med uføretrygd. Det same gjeld for arbeidsavklaringspengar, gjenlevandepensjon og AFP. Ut frå vår erfaring med Fylkesmannen sin praksis rundt denne problemstillinga, vert det ikkje gjeve dispensasjon i slike høve.

Her må du vurdere storleiken på uføretrygda opp mot dei kr 100 000 du kan få i årleg tidlegpensjon frå du fyller 62 år til du fyller 67 år. Deretter må du velge eit av alternativa. TPO kan kombinerast med vanleg lønsinntekt eller anna inntekt frå verksemd (dersom helsa tillet det) og fleksibel alderspensjon frå NAV.

I fall du søkjer og får innvilga TPO, kan du ha såkalla etterslepsinntekter i form av utsett inntekts­føring frå gevinst- og tapskonto utan at dette påverkar din rett til TPO. Dette framgår av «Retningslinjer for forvaltning av tidligpensjonsordningen for jordbrukere» (Rundskriv 2015/42) i § 4 «Overdragelse»:

«Visse inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk tillates imidlertid samtidig med at tidligpensjon mottas. Gevinst ved salg av eiendom, verktøy, redskaper, melkekvote og inntekt fra skogbruk kan inntektsføres over flere år. Det er anledning til å ha slike inntekter i tillegg til tidligpensjon, selv om det føres som næringsinntekt fra jordbruk/gartneri eller skogbruk. Dette gjelder også inntekt fra salg av pelsdyrskinn som ligger på lager når tidligpensjon innvilges og selges i løpet av årene det mottas tidligpensjon. Det er likevel ikke tillatt å fortsette med pelsdyrhold eller livdyr av pelsdyr samtidig som man mottar tidligpensjon».

Det er ikkje tvil om at du kan ha slike etterslepsinntekter kombinert med tidlegpensjon i jordbruket.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere