Årets beitesesong nærmer seg, og det viktig at både hundeeier og husdyreier er kjent med hundeeiers ansvar for å unngå tap og skade på husdyr.

Det følger av skadeerstatningsloven § 1-5, 2. avsnitt at både eier og innehaver av hund plikter, uansett skyld, å erstatte tingskade som dyret volder. Tap av eller skade på husdyr regnes som tingskade. Det gjelder altså et objektivt ansvar for skade som hund påfører husdyr. Dette innebærer at både eier og innehaver av hunden er forpliktet til å erstatte det økonomiske tapet som har oppstått som følge av skaden.

Hvem som eier hunden er sjelden tvilsomt. Med innehaver siktes det til den som har den umiddelbare rådighet over dyret, for eksempel en hundepasser. Forarbeidene til loven fastslår at eier og innehaver er solidarisk ansvarlig. Dette betyr at eieren av husdyret fritt kan velge om det er hundeier eller hundepasser som skal betale erstatningen. Det blir i så fall opp til hundeier og hundepasser å gjøre opp seg i mellom i ettertid.

For oversiktens skyld bemerkes det at det ikke gjelder et objektivt ansvar for skade som hund påfører annen hund eller motorvogn. Det gjelder heller ikke et objektivt ansvar etter skadeerstatningsloven for tingskader som andre dyr enn hund og ville dyr i fangenskap påfører. Selv om det ikke er et objektivt erstatningsansvar, kan hundeeier/ hundepasser likevel holdes erstatningsansvarlig dersom de ikke har opptrådt tilstrekkelig aktsomt (subjektivt erstatningsansvar).

I aktsomhetsansvaret ligger det at hundeholder er forpliktet til å vise aktsomhet for å unngå at hunden påfører skader, eller er til urimelig ulempe. I perioden fra 1. april til og med 20. august er det båndtvang. Selv når det ikke er båndtvang kan hunden bare være løs når den blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller er forsvarlig inngjerdet på sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel. Den som har hund i bånd skal videre være i stand til å kontrollere hunden, hvis de ikke blir ledsaget av noen som har slik kontroll. Hundeloven gir en nærmere beskrivelse av hundeholders aktsomhetsansvar.

Dersom du har husdyr som har blitt utsatt for hundeangrep bør dette meldes til politiet så raskt som mulig. Ta også bilder på stedet som kan brukes som bevis for at det er hunden som har forårsaket skaden. Du vil i så fall stå sterkere om ansvaret senere skulle bli bestridt. Den som forsettlig eller uaktsomt misligholder sine forpliktelser som hundeholder kan bøtelegges eller fengsles inntil seks måneder. Det skal imidlertid mer til for å ilegge straffeansvar enn erstatningsansvar. Selv om politiet henlegger saken er du altså ikke avskåret fra å forfølge et erstatningskrav mot hundeholder. Det må imidlertid klare holdepunkter til for at det er hunden som har påført den konkrete skaden.