Eigedomsskatt

Publisert 16.08.2012
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål: Kommunen eg bur i har nyleg innført eigedomsskatt utanfor regulert område. Våningshuset på garden vart taksert til seks millionar kroner! Dette må vere feil, då marknadsverdien på heile garden i den opne marknaden neppe er over to millionar kroner. Huset er på ca 200 m2 og det har ikkje ein standard som skulle tilsei ein så høg verdi. Kva gjer eg no?

Svar: Du bør sende ein klage på verdsetjinga til klagenemnda for eigedomsskatt i kommunen. Advokat Jan Bangen i Bondelagets Servicekontor AS har skrive ein klage som vart nytta i konkrete verd­setjings­saker i Voss kommune, og denne kan du eventuelt bruke som eit utgangspunkt, sjå eigedomsskatt-opprør-på-voss-standardbrev-for-klage (Hugs at malen kanskje ikkje er heilt dekkande for klage din, men den kan vere eit utgangspunkt for argumentasjonen).

Det er to aktuelle grunnlag for å hevde at takseringa av våningshuset ditt er feil. Etter initiativ frå Bondelaget uttala Finansdepartementet i brev 10.03.06 at taksering av våningshus på landbrukseigedom i prinsippet skal gjerast ut frå ei samla verdivurdering av landbrukseigedommen, og at ein deretter skal dele totalverdien mellom våningshuset og landbruks­eigedommen elles, sjå malen punkt 1. Hovudfokuset er at det er garden som skal reknast som salsobjekt i den opne marknaden og at ein skal sjå mindre på verdien av våningshuset i seg sjølv.

Det er ikkje tvil om at krava til konsesjon set grenser for omsetningsverdien på landbrukseigedomar. Ved å hevde at prinsippet ovanfor må leggjast til grunn, vil dette gi lågare verdi på eit våningshus enn tilsvarande bustad som ikkje er knytt til eit gardsbruk. Det vil difor vere aktuelt å krevje ei slik verdivurdering. Du kan også vise til eigedomsskattelova § 5 h) som seier at driftsbyg­ningar er fritekne for eigedomsskatt. Då kan ikkje vånings­huset på garden ha høgare verdi enn marknadsverdien på heile garden.

For det andre kan du vise til at verdsetjinga av våningshuset ditt, ikkje er i samsvar med dei prinsippa for verdsetjing som eigedomsskattelova bygger på. Etter desse er det den reelle marknadsverdien på eigedomen på tidspunktet for takseringa som skal fastsetjast. Kommunane nyttar ulike metodar for å kome fram til mest mogleg korrekt verdi. Nokre kommunar prøver å gjere ei konkret verditaksering, medan andre brukar sjablongutrekningar basert på kvadratmetersats, geografisk sone, og eventuelt tilstand/standard. Uavhengig av metode, kan ein takst frå ein takstmann eller eigedomsmeklar som har kjennskap til verdsetjing av gardsbruk vere eit nyttig dokument som vedlegg til ein klage.

I ditt tilfelle verkar kommunen si verdivurdering i beste fall optimistisk, og det er truleg ikkje naudsynt med ein uavhengig takst. Dersom sakshandsamaren i kommunen  nyttar litt sunn fornuft, vil han/ho sjå at seks millionar kroner ikkje er reell omsetningsverdi på det du kallar et ganske alminneleg våningshus utanfor pressområde.

Anders Bjørnsen
advokat

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere