Svar: Du bør sende ein klage på verdsetjinga til klagenemnda for eigedomsskatt i kommunen. Advokat Jan Bangen i Bondelagets Servicekontor AS har skrive ein klage som vart nytta i konkrete verd­setjings­saker i Voss kommune, og denne kan du eventuelt bruke som eit utgangspunkt, sjå eigedomsskatt-opprør-på-voss-standardbrev-for-klage (Hugs at malen kanskje ikkje er heilt dekkande for klage din, men den kan vere eit utgangspunkt for argumentasjonen).

Det er to aktuelle grunnlag for å hevde at takseringa av våningshuset ditt er feil. Etter initiativ frå Bondelaget uttala Finansdepartementet i brev 10.03.06 at taksering av våningshus på landbrukseigedom i prinsippet skal gjerast ut frå ei samla verdivurdering av landbrukseigedommen, og at ein deretter skal dele totalverdien mellom våningshuset og landbruks­eigedommen elles, sjå malen punkt 1. Hovudfokuset er at det er garden som skal reknast som salsobjekt i den opne marknaden og at ein skal sjå mindre på verdien av våningshuset i seg sjølv.

Det er ikkje tvil om at krava til konsesjon set grenser for omsetningsverdien på landbrukseigedomar. Ved å hevde at prinsippet ovanfor må leggjast til grunn, vil dette gi lågare verdi på eit våningshus enn tilsvarande bustad som ikkje er knytt til eit gardsbruk. Det vil difor vere aktuelt å krevje ei slik verdivurdering. Du kan også vise til eigedomsskattelova § 5 h) som seier at driftsbyg­ningar er fritekne for eigedomsskatt. Då kan ikkje vånings­huset på garden ha høgare verdi enn marknadsverdien på heile garden.

For det andre kan du vise til at verdsetjinga av våningshuset ditt, ikkje er i samsvar med dei prinsippa for verdsetjing som eigedomsskattelova bygger på. Etter desse er det den reelle marknadsverdien på eigedomen på tidspunktet for takseringa som skal fastsetjast. Kommunane nyttar ulike metodar for å kome fram til mest mogleg korrekt verdi. Nokre kommunar prøver å gjere ei konkret verditaksering, medan andre brukar sjablongutrekningar basert på kvadratmetersats, geografisk sone, og eventuelt tilstand/standard. Uavhengig av metode, kan ein takst frå ein takstmann eller eigedomsmeklar som har kjennskap til verdsetjing av gardsbruk vere eit nyttig dokument som vedlegg til ein klage.

I ditt tilfelle verkar kommunen si verdivurdering i beste fall optimistisk, og det er truleg ikkje naudsynt med ein uavhengig takst. Dersom sakshandsamaren i kommunen  nyttar litt sunn fornuft, vil han/ho sjå at seks millionar kroner ikkje er reell omsetningsverdi på det du kallar et ganske alminneleg våningshus utanfor pressområde.

Anders Bjørnsen
advokat