Spørsmål: Jeg bor i en kommune som har innført eiendomsskatt for alle eiendommer i hele kommunen. Er det riktig at våningshuset på gården min skal inngå i grunnlaget for eiendomsskatten? Hva kan jeg gjøre dersom jeg er uenig i verdsettelsen?

Svar:
Utbredelsen av eiendomskatt har økt mye de siste årene, så du er ikke alene om å ha fått utskrevet eiendomsskatt på våningshuset ditt.

I eiendomsskatteloven er det gitt fritak for eiendommer drevet som landbruk, skogbruk og planteskole. Dermed er jordvei, skog og driftsrelaterte bygninger omfattet av unntaket. Dette betyr også at alle beboelseshus som f eks våningshus, kårbolig, arbeiderbolig, utleiehus og hytter inngår i grunnlaget. I tillegg vil andre bygninger som ikke er beboelseshus og heller ikke er klassiske driftsbygninger, som f eks naust eller gårdsbarnehage, inngå i grunnlaget for eiendomsskatten.

Når det gjelder verdsettelsen av boligene på en landbrukseiendom, er det vel kjent at Bondelaget mener at verdien på disse boligene må settes lavere enn andre tilsvarende boliger i kommunen. Dette fordi boliger på en landbrukseiendom er underlagt fradelingsforbud, konsesjon og odel, noe som klart påvirker verdien på eiendommen. Finansdepartementet har støttet vårt syn i to brev fra 2006 og 2007, men Kommunenes Sentralforbund (KS) er av den oppfatning at verdien for bolighus er den samme uansett hvor boligen er lokalisert. Når KS legger dette til grunn, vil naturligvis de fleste rådmenn/-kvinner gjøre det samme. Dermed opplever mange bønder at våningshuset og kårboligen blir verdsatt for høyt sammenlignet med gårdens samlede verdi.

Er du uenig i verdsettelsen, synes vi at du skal påklage verdsettelsen til eiendomsskatteklage­nemnda i kommune. Det er imidlertid bare en klageinstans i eiendomsskattesaker, og får du ikke medhold i klagenemnda må du ta ut søksmål mot kommunen.