Eiendomsskatt på bortfestet tomt

Av Marianne Imerslund,
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål:

Jeg er en bonde som har 20 festetomter på gården. Festerne har satt opp hytter på tomtene (ca 1 mål), og de har festekontrakter som er uten tidsbegrensning. Nå vurderer kommunen å skrive ut eiendomsskatt på hytter. Hvordan vil dette slå ut for meg? Faller hyttene inn under fritaket for eiendomsskatt på landbrukseiendom, må jeg betale eiendomsskatt hvis det ikke faller inn under fritaksreglene for landbrukseiendom eller er det fester som må betale eiendomsskatt?

Svar:

Hovedregelen for utskriving av eiendomsskatt er at eieren av formuesobjektet, dvs. tomten og hytta, skal betale skatten. Dette innebærer at der tomt og bygning er eid av forskjellige personer, skal grunneieren i utgangspunktet betale eiendomsskatt av tomten og leieren/festeren av bygningen.

Festetomten vil, dersom bortfeste utgjør bare en ubetydelig del av landbruksdriften, kunne omfattes av landbruksfritaket. I ditt tilfelle vil ikke det gjøre seg gjeldende.

I ditt tilfelle har fester en festekontrakt uten tidsbegrensning. I disse tilfellene vil eiendomsskatteplikten gå over fra bortfester til fester. Dette innebærer at etter dagens tomtefestelov er alle festekontrakter for bolig- eller fritidsformål uten tidsbegrensning. Bortfester har i disse tilfellene bare rett til de årlige festeinntektene. Denne retten er ikke en rettighet eller objekt som kan ilegges eiendomsskatt.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere