Dokumentavgift ved prisavslag

Av Kristin Bjerkestrand Eid,
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål: Jeg kjøpte i fjor en eiendom for kr 4 mill. Jeg tinglyste skjøtet og betalte kr 100 000 i dokumentavgift. Det viste seg at eiendommen hadde mangler. Etter noen runder med selgeren har vi nå inngått et utenrettslig forlik om prisavslag på kr 1 mill. Jeg mener derfor at jeg har betalt kr 25 000 for mye i dokumentavgift. Kan jeg kreve refusjon av for mye betalt dokumentavgift?

Svar:

Dokumentavgiftsregelverket bygger på prinsippet om selvdeklarasjon. Hovedregelen er at partene etter beste skjønn skal oppgi korrekt avgiftsgrunnlag. Avgiftsgrunnlaget skal svare til eiendommens salgsverdi på tinglysingstidspunktet. Dette følger av dokumentavgiftsloven § 7 og dokumentavgiftsforskriften § 2-2. Den avgiftspliktige må selv bære risikoen for at eiendommens verdi er mest mulig korrekt fastsatt innen man velger å tinglyse skjøtet.

Det følger av fast praksis at det ikke skal refunderes innbetalt avgift som følge av etterfølgende forhold, som for eksempel prisavslag på grunn av mangler ved eiendommen. Tvist om prisavslag er et privatrettslig anliggende mellom private parter, og må løses mellom disse. Det er i rettspraksis lagt til grunn spørsmålet om for mye betalt dokumentavgift som følge prisavslag er en del av oppgjøret mellom partene, se blant annet Rt. 2010 s 1395 premiss 52.

Dokumentavgiftsregelverket oppdateres årlig og er samlet i Årsrundskriv nr. 12/2014S. Rundskrivet består av Stortingets budsjettvedtak, dokumentavgiftsloven, dokumentavgiftsforskriften og Toll- og avgiftsdirektoratets (TADs) merknader til bestemmelsene. TADs merknader til denne problemstillingen følger av punkt 4.3 fjerde og femte avsnitt. Rundskrivet kan lastes ned fra TADs hjemmeside www.toll.no .

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere