Dokumentavgift ved generasjonsskifte

Av Kristin Bjerkestrand Eid,
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål om dokumentavgift i forbindelse med overdragelse av gård fra foreldre til barn.

Spørsmål: Jeg skal overta gården fra mine foreldre, og lurer på om det skal beregnes dokumentavgift av hele overdragelsesbeløpet eller om det kan gjøres fradrag med 25 % etter reglene om åsete? Hva med skatt og avgift i forbindelse med overdragelsen?

Svar: 

1. Dokumentavgift

Hvilket beløp som skal legges til grunn ved beregning av dokumentavgift, er avhengig av om overdragelsen skjer mens foreldregenerasjonen er i live eller på skifte etter eierens død.

1.1      Overdragelse i levende live

Dersom et generasjonsskifte foretas mens foreldrene er i live, skal dokumentavgiften beregnes av den fulle salgsverdien, jf lov om dokumentavgift § 7 med tilhørende forskrifter.

Med salgsverdi menes her det samlede vederlaget som selger vil kunne få for eiendommen når partene ikke har felles interesser som kan påvirke prisfastsettingen, se skatteetatens merknader til dokumentavgiftsloven § 7 i dokumentavgiftrundskrivets punkt 2.1

Det skal altså ikke gjøres fradrag i avgiftsgrunnlaget for gjeld eller andre heftelser som f. eks. kårforpliktelser.

Ved overdragelse «i levende live» skal det ved beregning av dokumentavgift heller ikke gjøres fradrag for det «åsetesliknende» prisavslaget som selger kan gi i medhold av skatteloven § 9-13.

I slike tilfeller skal faktisk kjøpesum fremgå av skjøtets punkt 2, mens den fulle salgsverdien skal fremgå av skjøtets punkt 3.

1.2      Overdragelse etter eierens død

Bare dersom generasjonsskiftet skjer etter at eieren er død, skal det gjøres fradrag i avgiftsgrunnlaget. Dokumentavgiften skal i slike tilfeller beregnes av åsetesprisen, normalt ¾ av salgsverdi. Dette følger av odelsloven § 51 og § 56 sammenholdt med dokumentavgiftsloven § 7 sjette ledd. Se også skatteetatens merknader til dokumentavgiftsloven § 7 sjette ledd i dokumentavgiftrundskrivets punkt 2.5.

Dokumentavgiftsrundskrivet kan lastes ned fra www.skatteetaten.no

1. Skatt/avgift

Fritak for gevinstbeskatning etter skatteloven § 9-13 forutsetter at kjøperen må være innenfor kretsen av personer som er omfattet av arveloven kap. 1 (Arv på grunnlag av slektskap) og kap. 2 (Arv på grunnlag av ekteskap). Videre er det et vilkår at selger har eid eiendommen i minst 10 år, og dessuten at vederlaget ikke overstiger ¾ av antatt salgsverdi. Det er ikke stilt krav om at eiendommen er en odelseiendom eller underlagt konsesjonsplikt. 

Det bemerkes for ordens skyld at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved overdragelse av samlet virksomhet, jf. merverdiavgifts­loven § 6-14. Vær oppmerksom på at kjøper kan overta selgers justeringsforpliktelser, noe som vi anbefaler blir gjort i en egen avtale.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere