Spørsmål; NAV vil ikke legge til grunn min arbeidsinnsats som avløser på min søsters gård. Hva skal jeg gjøre?

Bondelaget har fått mange henvendelser om at NAV ikke vil legge til grunn at medlemmet har hatt arbeidsinntekten. Disse sakene har ofte et fellestrekk, de oppstår ved arbeidsforhold der arbeidstaker og arbeidsgiver er nærstående.

Begrepet ” nærstående” i denne sammenheng vil si at det foreligger et arbeidsforhold der partene kan antas å ha en grad av eller har fullstendig økonomiske felles interesse. Selv om det ikke er noe direkte økonomisk fellesskap, kan personlig nærhet typisk, i form av slektskap, likevel gjøre at en må anta at det er i arbeidsgivers interesse å tilgodese arbeidstakers interesser.

Hovedpoenget her er at det ikke er lett å bevise at arbeid er utført og tilsvarende lønn er betalt når man ikke har innrettet seg slik at man kan legge frem den skriftlige dokumentasjonen som NAV ber om.

Det er ytelser til livsopphold en søker om når man skal ha barn, foreldrepenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger etc. Det kan oppstå store vansker for medlemmer som ikke passer på å gjennomføre de formelle kravene som NAV etterspør. Når du står der med skade, sykdom, nyfødt barn, er det siste du ønsker deg, en lang krangel med NAV der du ofte må gi tapt fordi du ikke har dokumentasjon å fremlegge.

NAV skal ta en helhetlig vurdering av fakta i sakene der arbeidsgiver og arbeidstaker er

 ”nærstående”. Denne undersøkelsesplikten er de pålagt å gjøre ved instruks i form av et rundskriv til folketrygdloven § 8-29 om sykepenger. De har også en mal for hva de krever fremlagt. Rundskrivet legges også til grunn for andre vurderinger med utgangspunkt i personinntektsgrunnlag.

Videre er det viktig å ha det i bakhodet at de færreste på NAV har sær kunnskap om hvordan en bonde arbeider, en familie som hjelper hverandre innretter seg naturlig, mann og kone som deler på inntekter som kanskje går inn på en felles konto etc. I tillegg er det svært mange særordninger som vedrører næringsdrivende og herunder nisjen bønder. Det er mange vilkår som for bønder ikke tydelige og godt regulert i lovverket. Slik sett har NAV også en vanskelig rolle med vanskelig saksbehandling i mange saker der bønder er involvert.

Her må bøndene og NAV hjelpe hverandre. Der bonden oppfyller kan fremlegge etterrettelig dokumentasjon, står NAV overfor et krav der fakta er klar til behandling.

NAV følger og legger til grunn den faktiske pengestrømmen. Pengene skal faktisk vær ute av arbeidstakers disposisjon og overført til arbeidstakers eksklusive rådighet.

Vi påpeker at lønn fra et arbeidsforhold skal inn regelmessig hver måned på egen konto som disponeres av arbeidstaker alene. Forholdene skal være som der en alminnelig lønnstaker mottar lønn fra sin helt ordinære arbeidsgiver. Det er også tilrådelig at det ikke utbetales en liten sum nå og en stor sum da. (Lønn skal se ut som lønn).

Lønn overføres til arbeidstakers eksklusive konto hver måned og helst med et fast beløp.

Registrert i Aa-registeret med rett arbeidsstilling, dato osv..

Lønnsslipp som viser arbeidsgiver, arbeidstaker, arbeidsperiode, periodens lønn, skattetrekk, feriepengegrunnlag. I tillegg hittil i år verdier.

Lønnsutbetaling som er korrekt i forhold til lønnslipp. Ved faste forskudd, skal dette femgå av lønnsslippen.

Skattetrekkbeløp er overført til skattetrekkskonto.

Innrapportering på terminoppgave for arbeidsgiveravgift og skattetrekk.