Bruk av gamle hus i virksomhet

Av Jan H. Bangen,
  • Tips en venn om denne siden

Hvordan kan du best innrette deg skatte- og avgiftsmessig for å oppnå fradrag for bruk av gamle landbruksbygg i eksempelvis turisme, inn på tunet el.l.?

Spørsmål:

Vi driver en bondegård i Gudbrandsdalen med mye gamle bygninger. Mange av bygningene har ikke vært brukt i landbruksvirksomheten på mange år men er samtidig kostbare å vedlikeholde. Vi vurderer nå å ta i bruk disse til alternativ virksomhet på gården for å skaffe oss et tilskudd til jordbruksinntekten og samtidig få ressurser til å holde bygningene ved like. Enkelte av bygningene er fredet mens andre er verneverdige. Alternativ bruk kan være turisme, grønn omsorg, utleie eller lignende. Hvordan innretter vi oss best for å oppnå skatte- og avgiftsmessig fradrag for utgiftene i denne sammenheng?

Svar:

For å oppnå skatte- og avgiftsmessig fradrag for vedlikehold av gamle bygninger på et gårdsbruk er det en forutsetning at disse benyttes i næringsvirksomhet på en eller annen måte. Dersom de benyttes i tradisjonelt landbruk vil en oppnå både skatte- og momsfradrag for utgiftene. Benyttes bygningene i en næringsvirksomhet som falle utenfor merverdiavgiftsloven vil en kunne få skattefradrag men ikke fradrag for moms.

Det er viktig her å se skillet mellom tradisjonelt landbruk og annen virksomhet. Virksomheter som går ut på noe annet enn fôr og/eller matproduksjon vil som utgangspunkt bli vurdert som egen selvstendig virksomhet som skal behandles og vurderes separat adskilt fra jordbruksvirksomheten dersom omsetningen overstiger kr 30 000.

Ved utleie er det en mulighet til å registrere seg frivillig for moms og derved oppnå fradrag etter Merverdiavgiftsloven § 2-3 nr 1. Ved utleie må en gjøre dette selv om en er registret fra før for annen virksomhet. Leietakeren må da også være registrert for moms, og utgiftene til vedlikehold må ha påløpt etter at mva-registreringen og leieavtalen er på plass. Det er her altså meget viktig og sørge for registrering og underskrevet leieavtale først, ellers taper en momsfradraget for påløpte kostnader. Dersom en stifter et selskap for å drive den nye virksomheten gjennom må en allikevel ha leieavtale og egen registrering for utleien selv om en leier ut til ”seg selv”.

Ved grønn omsorg som i utgangspunktet faller utenfor mva-loven, er det en mulighet til å søke om momskompensasjon dersom det omsorgsområdet en har valgt regnes som en avlastning av en statlig oppgave. Kommunale og fylkeskommunale oppgaver gir altså ikke rett til kompensasjon. For eksempel er rusomsorg en statlig oppgave, mens barnevern er en kommunal oppgave. Forholdet til Kompensasjonsloven må på denne bakgrunn undersøkes nøye på forhånd dersom momsfradraget er avgjørende for valget av virksomhet.

Serveringsvirksomhet er innenfor mva-området og gir rett til fradrag, mens overnattingsturisme i gamle bygninger på gården kan gjøre det dersom den er pensjonatlignende eller det dreier seg om hytteutleie av et visst omfang (3-4 hytter eller mer). Det siste er under utredning slik at det per nå er litt usikkert hvor mange hytter som er nødvendig for å komme inn under loven.

Som dere ser er skattefradraget kun avhengig av at bygningene benyttes i næringsvirksomhet som er egnet til å gå med overskudd. Momsfradraget er mer komplekst og må vurderes i forhold til om den konkrete virksomheten faller inn under merverdiavgiftsloven eller ikke, eventuelt om en kommer inn under Kompensasjonsloven. Det er særdeles viktig å følge riktige registreringsrutiner for momsregistrering og ikke pådra seg kostnader før registreringen er på plass. For utleie må en også ha en leieavtale på plass i forkant, også når en leier ut til ”seg selv”.  

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere