Spørsmål:

Jeg har hatt et motorhavari på en relativt ny traktor. Da jeg henvendte meg til leverandør fikk jeg beskjed om at garantien ikke kunne gjøres gjeldende da jeg hadde benyttet meg av et lokalt verksted – utenfor leverandørens eget nettverk, til å gjennomføre service. Forutsatt at dette er riktig, betyr det at jeg ikke kan gjøre noe krav gjeldende mot leverandør?

Svar:

Spørsmålet om bortfall av garanti grunnet særskilte vilkår eller betingelser for garantien er et eget tema som er like mye konkurranserettslig som avtalerettslig, og går utenfor plassrammene i denne spalten.

Dersom vi legger til grunn at garantien er bortfalt er det likevel ikke ensbetydende med at du ikke kan gjøre noen form for krav gjeldende overfor leverandøren. En garanti er en tilleggsytelse fra leverandør, der han påtar seg et ansvar for produktet utover det vanlige kontraktsansvar som følger av kjøpslovens regler og alminnelig kontraktsrett. Bortfall av garantiforpliktelsen betyr ikke at dine ordinære krav på prisavslag, retting, omlevering eller heving ved mangel etter kjøpsloven bortfaller. Det er kun det tilleggsansvar leverandøren har påtatt seg i garantien som bortfaller. Følgelig er det fortsatt adgang til reklamasjon etter kjøpsloven.

En garantiavtale i seg selv kan altså ikke begrense en selgers ansvar etter kjøpsloven.

Det man imidlertid skal være klar over er at det mellom næringsdrivende parter er avtalefrihet, og mange standardavtaler fra maskinleverandører går langt i å fravike kjøpslovens regler. Således ser man eksempler både på at reklamasjonstiden er avtalt til å bli kortere enn kjøpslovens utgangspunkt på 2 år, eller at det er avtalt at det ikke gis erstatning for indirekte tap. Noen standardavtaler kan også være så ufordelaktige i kjøpers disfavør at leverandør nærmest ikke har noe ansvar, og garantien er det eneste kjøper i realiteten kan gjøre gjeldende.

Du kan altså fortsatt gjøre krav etter kjøpsloven gjeldende overfor forhandler selv om garantien skulle være bortfalt, men avtalen mellom deg og leverandør kan ha begrenset leverandørs ansvar i forhold til kjøpslovens utgangspunkt.