Bortfall av garanti

Av Anders Bjørnsen,
  • Tips en venn om denne siden

Er det riktig at garantien på en ny traktor bortfaller når servicen er gjennomført på et verksted utenfor leverandørens nettverk?

Spørsmål:

Jeg har hatt et motorhavari på en relativt ny traktor. Da jeg henvendte meg til leverandør fikk jeg beskjed om at garantien ikke kunne gjøres gjeldende da jeg hadde benyttet meg av et lokalt verksted – utenfor leverandørens eget nettverk, til å gjennomføre service. Forutsatt at dette er riktig, betyr det at jeg ikke kan gjøre noe krav gjeldende mot leverandør?

Svar:

Spørsmålet om bortfall av garanti grunnet særskilte vilkår eller betingelser for garantien er et eget tema som er like mye konkurranserettslig som avtalerettslig, og går utenfor plassrammene i denne spalten.

Dersom vi legger til grunn at garantien er bortfalt er det likevel ikke ensbetydende med at du ikke kan gjøre noen form for krav gjeldende overfor leverandøren. En garanti er en tilleggsytelse fra leverandør, der han påtar seg et ansvar for produktet utover det vanlige kontraktsansvar som følger av kjøpslovens regler og alminnelig kontraktsrett. Bortfall av garantiforpliktelsen betyr ikke at dine ordinære krav på prisavslag, retting, omlevering eller heving ved mangel etter kjøpsloven bortfaller. Det er kun det tilleggsansvar leverandøren har påtatt seg i garantien som bortfaller. Følgelig er det fortsatt adgang til reklamasjon etter kjøpsloven.

En garantiavtale i seg selv kan altså ikke begrense en selgers ansvar etter kjøpsloven.

Det man imidlertid skal være klar over er at det mellom næringsdrivende parter er avtalefrihet, og mange standardavtaler fra maskinleverandører går langt i å fravike kjøpslovens regler. Således ser man eksempler både på at reklamasjonstiden er avtalt til å bli kortere enn kjøpslovens utgangspunkt på 2 år, eller at det er avtalt at det ikke gis erstatning for indirekte tap. Noen standardavtaler kan også være så ufordelaktige i kjøpers disfavør at leverandør nærmest ikke har noe ansvar, og garantien er det eneste kjøper i realiteten kan gjøre gjeldende.

Du kan altså fortsatt gjøre krav etter kjøpsloven gjeldende overfor forhandler selv om garantien skulle være bortfalt, men avtalen mellom deg og leverandør kan ha begrenset leverandørs ansvar i forhold til kjøpslovens utgangspunkt.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere