Av advokat Marta Melby, Bondelagets Servicekontor AS

Spørsmål: Jeg er 24 år og gift. Vi leier i dag felles bolig på mitt hjemsted, men min mann eier også en leilighet i Stavanger som han leier ut. Jeg jobber i dag som lærer på en skole i nærheten av der jeg bor. Min mann og jeg skal på sikt ta over hjemgården min, men overtakelsen vil ikke finne sted på flere år. Jeg hjelper til på gården i fritiden, og får litt betalt for denne jobben. De fleste månedene har jeg penger til overs som jeg sparer på høyrentekonto. Jeg har hørt om boligsparing for ungdom og at jeg kan få skattefradrag ved slik sparing. Hvordan fungerer denne ordningen?

Svar: Boligsparing for ungdom (BSU) er en spareordning for personer som er under 34 år. Du kan spare inntil kr 27 500 i året (2021), og det gis fradrag i skatten med 20 % av innbetalt beløp (maksimalt kr 5 500 i 2021). Fradraget gis i det inntektsåret pengene settes inn på BSU-kontoen. Hvis du ikke har skattbar inntekt dette inntektsåret, vil du heller ikke ha rett til skattefradrag.

Samlet innbetalt sparebeløp på BSU-kontoen kan ikke overstige kr 300 000 (2021). BSU-kontoen kan imidlertid bli stående så lenge man ønsker etter at man har oppnådd maksimal sparing eller etter fylte 34 år.

Fra 1. januar 2021 ble BSU-ordningen endret, slik at den heretter er begrenset til å gjelde kjøp av den første boligen. Dersom du allerede eier bolig, vil du ikke lenger få skattefradrag for innskudd på en BSU-konto. Dette innebærer at så lenge du leier bolig og ikke eier, vil du fortsatt kunne spare i BSU-ordningen og få skattefradrag. Begrensningen når det gjelder eierskap til bolig, gjelder primær- og sekundærbolig, men ikke fritidsbolig. Du kan derfor eie eller skaffe deg en fritidsbolig, og fortsatt ha rett til skattefradrag for BSU-sparing.

Når dere er gift, er hovedregelen at dere har felleseie, dvs. at deres eiendeler skal deles likt ved skilsmisse eller død. Selv om dere har felleseie, vil ikke din manns eierskap til Stavanger-leiligheten medføre at du anses for å eie bolig. Du kan derfor fortsette å sette sparepenger inn på BSU-kontoen og få skattefradrag.

Forutsetningen for skattefradrag er at innestående BSU-midler brukes til å dekke kostnader til kjøp av bolig der du selv skal bo. Dette innebærer at eventuelt innestående på din BSU-konto antas å kunne brukes til det fremtidige kjøpet av gården, men da kun til dekning av kjøpesummen for huset som dere skal bruke som egen bolig. Det er videre å anta at hvis du 1. januar 2021 hadde midler innestående på BSU-konto og allerede eide egen bolig, vil du fortsatt kunne bruke midlene til anskaffelse av ny egen bolig.

Fra inntektsåret 2021 er bruksområdet for BSU-midlene også utvidet til å gjelde påkostning og vedlikehold på egen bolig. Du behøver derfor ikke å bruke BSU-midlene ved selve gårdskjøpet, men kan bruke midlene til påkostning og vedlikehold av huset hvor dere skal bo. Det er også mulig å bruke BSU-midlene til betaling av renter og avdrag på lån på bolig som man allerede eier.

Dersom BSU-midlene brukes til noe annet enn kjøp av egen bolig, påkostning og vedlikehold på bolig eller betaling av renter og avdrag på boliglån, er vilkårene for de innrømmede skattefradragene brutt. Ved brudd på reglene om BSU-sparing, skal det i det inntektsåret reglene brytes, gis et tillegg i skatten som er like stort som det skattebeløpet det tidligere er gitt fradrag for. Dersom en del av sparemidlene er brukt slik vilkårene krever, skal det bare gis tillegg i skatt for den delen av midlene som er brukt til andre formål enn det BUS-reglene tillater.